Užívanie zolpidemu a zlomeniny stehennej kosti u starších ľudí (5161)

V populácii starších sú pomerne bežne využívané rôzne skupiny hypnotík. Možné komplikácie pri užívaní týchto liekov si vyžadujú vyhľadávanie takých terapeutických postupov, ktoré sú najmenej rizikové a teda mali byť preferenčne využívané v tejto skupine pacientov. Hoci užívanie benzodiazepínov je spojené so zvýšením rizika pádov s následnými zlomeninami, zolpidem a nonbenzodiazepínové hypnotiká boli v tomto smere vyhlasované sa bezpečné. Štúdia 1222 pacientov vo veku nad 65 rokov po chirurgickom riešení fraktúr stehennej kosti poukázala na to, že používanie Zolpidemu u starších ľudí je v porovnaní so skupinou neužívajúcou hypnotiká je spojené s takmer 2x vyšším rizikom vzniku fraktúr stehennej kosti. To znamená, že riziko vzniku fraktúr stehennej kosti je tak isto veľké u pacientov bez ohľadu na to či užívajú zolpidem,alebo konvenčný benzodiazepín.
Autor: Wang PS, Bohn RL, Glynn RJ, Mogun H, Avorn J. (USA)
Publikované v: J Am Geriatr Soc 2001 Dec;49(12):1685-90

zoznam článkov