Pacienti produkujúci menšie množstvo gama interferónu lepšie odpovedajú na liečbu: 2 ročná sledovacia štúdia u pacientov so sclerosis multiplex (SM) liečených beta interferónom (6809)

Podľa publikovaných údajov je odpoveďou na liečbu interferónom beta (IFNB) 50% redukcia relapsu ochorenia v porovnaní so stavom pred liečbou. Avšak individuálne odpovede značne varírujú od žiadnej odpovede až po kompletné potlačenie relapsov po dobu 2 rokov. V súčasnosti neexistujú valídne prediktory pre odpoveď na IFNB. Autori predstavujú prospektívnu štúdiu hodnotiacu 33 pacientov s primárne relaps-remitujúcou formou SM, sledovaných počas 2 rokov liečby INFB. Zistilo sa, že nízka vlastná produkcia interferónu gamma (IFG) pred započatím liečby predurčovala 68,8% pacientov k dvojročnému obdobiu bez exacerbácie ochorenia, na druhej strane 70,6% pacientov s vysokými hodnotami interferónu gama pred liečbou mali riziko vzniku minimálne jedného relapsu v období prvých 2 rokov liečby. Tieto predbežné výsledky poukazujú na to, že by IFG mohol byť prediktorom odpovede pacienta na liečbu IFNB.
Autor: Petereit HF, Nolden S, Schoppe S, Bamborschke S, Pukrop R, Heiss WD (Germany)
Publikované v: MULTIPLE SCLEROSIS 8 (6): 492-494 DEC 2002

zoznam článkov