Včasné použitie interferónu beta u pacientov so sclerosis multiplex (SM) (6640)

V posledných rokov sa dosiahol výrazný pokrok v liečbe sclerosis multiplex (SM) vďaka novej liečbe modifikujúcej ochorenie, z ktorej je najrozšírenejšie používanie interferónu (IFN) beta. Narastajúce poznatky poukazujú na to, že maximálny pozitívny efekt liečby pacientov so SM sa dosahuje pri podávaní maximálnej možnej dávky lieky. Argument v prospech včasnej liečby ochorenia je založený predovšetkým na nálezoch zápalových zmien centrálneho nervového systému, charakteristických pre SM, pri ktorých dochádza k nezvratnému poškodeniu a deštrukcii nervových vlákien už vo včasnej fáze ochorenia. Poznatky o tom, že IFN beta by mal byť podávaný v maximálnych dávkach vychádzajú z preklinických štúdií a klinických štúdií , ktoré poukazujú na to, že účinky liekov silne závisia na ich dávke. V súčasnosti sa používajú 3 typy interferónov beta v liečbe SM : podávaného podkožne – IFN beta-1a, podávaného do svalu IFN beta –1a a podkožný INF beta -1b. Všetky sú dobre tolerované organizmom hoci IFN beta-1a je menej imunogénny než IFN beta-1b. IFN beta-1a v subkutánnej forme má výhodu z hľadiska pohodlnosti spôsobu podávania a je možno ho podávať vo vyšších dávkach ako IFN beta-1a pre vnútrosvalové podanie.
Autor: Bosley EB, Capildeo R (England)
Publikované v: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE : 17-22 Suppl. 131 SEP 2002

zoznam článkov