Thromboembolická choroba a perorálna antikoncepcia (5805)

Od zavedenia perorálnych kontraceptív je známe, že zvyšujú riziko výskytu tromboembolických príhod. Epidemiologické štúdie ukázali, že u žien užívajúcich kontraceptíva tretej generácie obsahujúce desogestrel, gestogén, alebo norgestimat, je väčšie riziko venóznej trombózy v porovnaní so skupinou užívajúcou orálne kontraceptíva druhej generácie, ktoré obsahujú levonorgestrel. Ženy užívajúce orálne kontraceptíva sú menej citlivé na aktivovaný proteín C. Od januára 1996 do decembra 2001 bolo na oddelení hospitalizovaných 17.577 pacientiek. Z tohoto počtu 177 (1%) malo potvrdenú diagnózu tromboembolickej choroby, a 15 z nich užívalo denne perorálne kontraceptíva od 28 dní až po 18 mesiacov. Žiadne ďalšie potenciálne - vrodené, alebo získané príčiny trombózy sa u nich v predchorobí nezistili. Ukončenie užívania týchto kontraceptív v kombinácii s heparínom (u jedného s trombolýzou) a kumarínovou liečbou bolo terapeuticky účinné vo všetkých prípadoch. Po ukončení liečby kumarínom boli všetky pacientky kontrolované na prítomnosť vrodenej trombofílie. U všetkých sa zistila prítomnosť vrodených rizikových faktorov pre vznik venóznej trombózy. Získaná rezistencia na aktivovavý proteín C môže vysvetľovať epidemiologické pozorovania zvýšeného rizika venóznej trombózy u užívateliek orálnych kontraceptív, predovšetkým tretej generácie. U týchto boli navyše prítomné aj iné rizikové faktory (vrodené alebo získané) pre vznik žilnej trombózy.
Autor: Belicova M, Lukac B, Dvorsky J, Peter G, Mokan M, Kubisz P. (Slovakia)
Publikované v: Clin Appl Thromb Hemost 2003 Jan;9(1):45-51

zoznam článkov