Šesťročný efekt užívania vitamínu C a E na progresiu aterosklerózy: antioxidanciá a prevencia aterosklerózy (5519)

Užívanie vitamínu E je spojené s redukciou koronárnych príhod a spomalením progresie aterosklerózy, výsledky klinických štúdii sú však kontraverzné. V prvých troch rokoch tejto štúdie denné užívanie 136 IU vitamínu E a 250 mg vitamínu C s pomalým uvoľňovaním 2 x denne spomalilo progresiu aterosklerózy u mužov, ale nie u žien.
Do štúdie bolo zaradených 520 mužov (fajčiarov i nefajčiarov) a postmenopauzálnych žien vo veku 45 - 69 rokov so sérovým cholestrolom rovným alebo vyšším ako 5,00 mmol/l. 440 (84,6 %) ukončilo štúdiu. Progresia aterosklerózy bola meraná ultrazvukovým vyšetrením. Výsledky ukázali priemerne zlepšenie o 26 %, u mužov o 33 % a a u žien 14 % (nesignifikantne). Efekt bol vyščí pri nízkych hodnotách vitamínu C a plakoch na cievach. Vitamín E nemal žiadne efekt na HDL cholesterol. Výsledky šesťročnej štúdie potvrdili výsledky predchádzajúcej štúdie - zníženie progresie aterosklerózy užívaním vitamínu E v kombinácii s pomaly sa uvoľňujúcim vitamínom C.
Autor: Salonen RM, Nyyssonen K, Kaikkonen J, Porkkala-Sarataho E, Voutilainen S, Rissanen TH, Tuomainen TP, Valkonen VP, Ristonmaa U, Lakka HM, Vanharanta M, Salonen JT, Poulsen HE; Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention Study. (Finland)
Publikované v: Circulation 2003 Feb 25;107(7):947-53

zoznam článkov