Fluoxetin zlepšuje pracovnú kapacitu žien s predmenštruačnou dysforickou poruchou (6776)

Interferencia so sociálnymi a profesionálnymi aktivitami je jedným z hlavných kritérii pre predmenštruačnú dysforickú poruchu (premenstrual dysphoric disorder = PMDD) , ktorú tak odlišuje od menej závažného predmenštruačného syndrómu (PMS). Bola urobená post hoc analýza výsledkov predtým zisteného účinku fluoxetinu v liečbe PMDD na určenie rozsahu v akom liečba zlepí funkčnú kapacitu žien počas luteálnej fázy menštruačného cyklu. Efekt dvoch dávok fluoxetinu v porovnaní s placebom na zmiernenie PMDD bol sledovaný. Bola hodnotená bazálna folikulárna a luteálna fáza cyklu pomocou pacientom hodnoteným 8-škálovým dotazníkom na určenie stupňa predmenštračnej tenzie u 320 žien splňajúcich kritéria dysforickje poruchy luteánej fázy – PMDD. Ženy boli následne randomizované a zaradené do dvojito slepej štúdie na liečbu fluoxetinom 20 mg /deň, fluoxetinom 60 mg / deň alebo placebom denne počas 6 menštruačných cyklov. Všetkých 8 typov ťažkostí týkajúcich sa pracovných obmedzení boli v spojení s druhou (luteálnou) fázou cyklu. Štatisticky významné zmiernenie ťažkostí bolo zistené v oboch liečených skupinách v porovnaní so skupinou užívajúcej placebo. Tento účinok bol pozorovaný už pri prvom menštruačnom cykle. Fluoxetin i v nízkej dávke rýchlo redukoval symptómy súvisiace s obmedzením pracovnej kapacity už v dávke 20 mg denne, pričom liečba bola dobre tolerovaná.
Autor: Steiner M, Brown E, Trzepacz P, Dillon J, Berger C, Carter D, Reid R, Stewart D. (Canada)
Publikované v: Arch Women Ment Health 2003 Feb;6(1):71-7

zoznam článkov