Charakteristika erythema migrans pri infekcii Borrelia afzelii a Borrelia garinii (7087)

Erythema migrans je najčastejšou manifestáciou prvého štádia Lymeskej boreliózy. Táto štúdia porovnáva rozdiely klinickej manifestácie medzi dvomi podtypmi Borrelia burgdorferi u 33 pacientov u ktorých bola vyšetrenákultúra z kožnej biopsie. Kultivované spirochéty boli analyzované pocou PCR (polymerase chain reaction). U 22 pacientov bola zistená B. afzelii, u 11 B. garinii. Všetkých 11 pacientov s B. Garinii malo homogénny erytém, 20 z 22 pacientov s B. garinii malo anulárny erytém. Erytém pri infekcii B. garinii sa vyvinul rýchlejšie a bol väčší ako pri infekcii B. Afzelii. Tieto zistenia by bolo dobré porovnať s výsledkami z iných oblastí s podobným alebo s rozdielnym spektrom boréliových infekcií.
Autor: Carlsson SA, Granlund H, Jansson C, Nyman D, Wahlberg P. (Finland)
Publikované v: Scand J Infect Dis 2003;35(1):31-3

zoznam článkov