Chronické symptómy sú bežné u pacientov s neuroboreliózou - výsledky dotazníkovej štúdie (14142)

Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt a druh pretrvávajúcich ťažkostí u pacientov, ktorí boli v minulosti liečení pre neurolologické symptómy ako následok neuroboreliózy. Do štúdie bolo zaradených 106 pacientov, ktorí spĺňali kritéria neuroboreliózy (typické neurologické symptómy - zápal mozgových plien, nervov, nervových koreňov a pod.). Kontrolnú skupinu tvorilo 123 pacientov s erytemom migrans - vyrážkou spôsobenou boréliou, ktorí nemali neurologické symptómy. Čas od začiatku neurologických symptómov až po rozoslanie dotazníka bol 6 a viac mesiacov. Autori zistili, že 50 % v skupine pacientov a 16 % v kontrolnej skupine udávalo pretrvávajúce ťažkosti po boréliovej infekcii. Najvýznamnejšie rozdiely medzi skupinami boli neuropsychiatrické symptómy ako bolesti hlavy, poruchy pozornosti, pamäti a depresia. Poruchy citlivosti, bolesti a pretrvávajúce ochrnutie tváre bolo tiež signifikantne viac častejšie u pacientov liečených pre neuroboreliózu. Pretrvávajúce neurologické symptómy sú časté po po boréliovej infekcii, patologické mechanizmy, ktoré tvoria pozadie chronických symptómov sú však doteraz nejasné.
Autor: Vrethem M, Hellblom L, Widlund M, Ahl M, Danielsson O, Ernerudh J, Forsberg P. (Sweden)
Publikované v: Acta Neurol Scand 2002 Oct;106(4):205-8

zoznam článkov