Efekt ethyl laktátového šampónu v kombinácii so systémovou antibiotickou liečbou povrchového bakteriálneho hnisavého zápalu kože psov (9422)

Otvorená štúdia (nekontrolovaná placebom) bola použitá na porovnanie systémovej terapie cephalexinom versus systémovo podávaný cephalexin + ethyl laktátový šampón v liečbe povrchového bakteriálneho hnisavého zápalu kože (pyoderma) u psov. Do štúdie bolo zaradených 20 psov z domácnosti s uvedenou diagnózou liečených orálne cephalexinom (25 - 30 mg / kg každých 12 hodín) v skupine 1, a v druhej skupine (10 psov) bol navyše použitý 10% ethyl laktátový šampón, ktorý bol v kontakte s kožou psa 10 minút. Kožný nález bol hodnotený o 14 a o 28 dní. Psy u ktorých bola použivá kombinovaná liečba (2. skupina) boli štatiticky signifikantne vyliečené skôr (29,4 dní) v porovnaní so skupinou 1 (37,8 dní). Aj pri hodnotení pokožky po 14 dňoch udávali majitelia psov 2. skupiny výraznejšie zlepšenie v porovnaní s 1. skupinou.
Autor: De Jaham C. (Kanada)
Publikované v: Vet Ther 2003 Spring;4(1):94-100

zoznam článkov