Rizikové faktory vzniku delirium tremens u pacientov s traumou (5822)

Rozvoj delirium tremens je spojený s významnou morbiditou a mortalitou. Autori sa snažili v štúdii 1856 pacientou s úrazom a pozitívnym testom na alkohol identifikovať prediktívne charakteristiky vzniku delirium tremens. Z viacerých sledovaných charakteristík zistili, že riziko vzniku delirium tremens je vyššie u pacientov vo veku na 40 rokov, u bielej rasy, ako aj u popálenín ako mechanizme úrazu. Negatívnym prediktorom bola autonehoda ako mechanizmus úrazu. U pacientov, u ktorých sa vyvinulo delirium tremens boli horšie terapeutické výsledky v porovnaní so skupinou bez delirium tremens. Nie je však jasné, či by rutinná profylaxia delirium tremens zlepšila ich výsledný stav, preto si táto otázka bude vyžadovať ďalšie štúdium.
Autor: Lukan JK, Reed DN Jr, Looney SW, Spain DA, Blondell RD. (USA)
Publikované v: J Trauma 2002 Nov;53(5):901-6

zoznam článkov