Vplyv veku rodičov na Downov syndróm (10226)

Deti narodené starším rodičom majú väčšie riziko vzniku genetických abnormalít ako napr. Downov syndróm. Vplyv veku matky bol podrobne preskúmaný, menej informácii je týkajúcich sa pokročilého veku rodičov. Z registra vrodených malformácii boli získené informácie o 3419 detí s Downovým syndrómom narodených v rokoch 1983 - 1997. Počas tohto obdobia bol zistený nárast poču pôrodov detí u rodičov starších ako 35 rokov. Tento nárast bol 111 % u matiek a 60 % u otcov. Vek otca sa prejavil štatisticky významne u žien, ktoré rodili 35 ročné a staršie, osobitne významným faktorom bol u rodičiek starších ako 40 rokov. V tejto vekovej skupine bol podiel veku otca na vzniku Downového syndrómu 50 %. Pokročilý vek otca kombinovaný s pokročilým vekom matky významne zvyšuje výskyt Downového syndrómu. U starších otcov môže byť vek príčinou vzniku i ďalších genetických abnormalít.
Autor: Fisch H, Hyun G, Golden R, Hensle TW, Olsson CA, Liberson GL. (USA)
Publikované v: J Urol 2003 Jun;169(6):2275-2278

zoznam článkov