Trvanie antibiotickej liečby v skorom štádiu Lymeskej choroby (boreliózy) (7104)

Dnes je tendencia dlhšej liečby skorých štádii Lymeskej choroby (boreliózy), hoci nie sú k dispozícii klinické štúdie potvrdzujúce oprávnenie takéhoto postupu. Do štúdie bolo zaradených 180 pacientov s kožnými prejavmi ochorenia (erythema migrans). Pacienti užívali 10 dní doxycycline orálne s jednorazovo podaným ceftriaxonom alebo bez injekcie ceftriaxonu, alebo 20 dní orálny doxycycline. Úspešnosť liečby bola hodnotená po 20 dňoch, 3 mesiacoch, 12 mesiacoch a 30 mesiacoch. Pri všetkých sledovaných intervaloch sa ukázala liečba rovnako úspešná. Po 30 mesiacoch bol kompletný ústup príznakov zistený v 83,9 % v skupine liečených 20 dní a v 90,3 % v skupine liečenej 10 dní a 86,5 % v skupine liečenej kombinovanou perorálnou a injekčnou liečbou. Rozdiely sa nezistili ani v neurokognitívnych testoch. Hnačka sa vyskytla v skupine liečenej kombinovanou doxycyklínovo-ceftriaxonovou liečbou. Štúdia ukázala, že predĺženie liečby doxycyklínom z 10 na 20 dní, alebo pridanie injekcie ceftriaxonu na začiatku liečby nezvyšuje terapeutickú účinnosť liečby erythema migrans.
Autor: Wormser GP, Ramanathan R, Nowakowski J, McKenna D, Holmgren D, Visintainer P, Dornbush R, Singh B, Nadelman RB. (USA)
Publikované v: Ann Intern Med 2003 May 6;138(9):697-704

zoznam článkov