Zmeny v sexuálnom živote po mozgovej porážke (stroke) (8643)

Po mozgovej porážke (stroke) sa môžu objaviť sexuálne ťažkosti. Táto štúdia bola zameraná na hodnotenie a kvantifikovanie sexuálnych zmien 1 rok po mozgovej porážke. Do štúdie bolo zaradených 62 pacientov (46 mužov a 16 žien) priemerného veku 64 rokov. Všetci pacienti boli prijatí na rehabilitačné oddelenie do 15 dní po vzniku cievnej mozgovej príhody. Pacienti boli znovu vyšetrení v období 1 rok po vzniku cievnej mozgovej príhody.
Zníženie sexuálnej aktivity po mozgovej porážke bolo časté. Vek a stupeň funkčného poškodenia boli významnými faktormi. Nezistila sa však korelácia s pohlavím alebo so stranou postihnutia (pravej alebo ľavej mozgovej hemisféry), a ani s trvaním manželstva, so vzdelaním alebo so stupňom depresie. Ukázalo sa, že dôležitú úlohu v úrovni sexuálnej aktivity majú partneri pacientov, ktorí často prejavovali stratu záujmu a udávali celkové zníženie vzrušenia. V rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode sú dôležité aj psychologické aspekty sexuálneho života s pohľadu oboch partnerov. V tomto smere sú potrebné profesionáne konzultácie.
Autor: Giaquinto S, Buzzelli S, Di Francesco L, Nolfe G. (Italy)
Publikované v: J Clin Psychiatry 2003 Mar;64(3):302-7

zoznam článkov