Alzheimerova choroba: súčasná farmakoterapia v kontexte pacientových a rodinných potrieb (7897)

Cieľom bolo zistiť súčasné možnosti liečby Alzheimerovej choroby (AD) s dôrazom na perspektívu pacienta, ktorá je dôležitá aj pre rodinu pacienta. Zdrojom informácii boli literárne údaje, materiály FDA súvisiace s acetylcholinesterázovými inhibítormi (AChEI), názory expertov prednesené na kongresoch o dmencii a klinické skúseností. V súčasnosti sa v USA rutinne používajú tri lieky zo skupiny AChEI. Sú považované za súčasť štandardnej starostlivosti u pacientov s miernou až stredne ťažkou demenciou. Boli opísané rozdiely v metabolizme, farmakokinetike, nežiaducich účinkoch, a v spôsobe užívania, čo môže ovplyvniť výber konkrétneho lieku a dávky. Všetky tri schválené lieky majú podobné efekty na kognitívne funkcie a globálne klinické hodnotenie efektívnosti v dvojitých slepých placebo kontrolovaných štúdiach. DLhodobá liečba s efektívnymi dávkami AChEI je asociovaná s nižším rizikom alebo oddialením potreby umiestnenia chorého do ústavu ošetrovateľskej starostlivosti. Používanie týchto liekov preukázalo štatisticky signifikantné udržanie funkcii denného života a bolo prínosom aj v liečbe porúch správania u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Podporou liečby je i edukácia a psychická podpora komunity v ktorej pacient žije.
Autor: Geldmacher DS. (USA)
Publikované v: J Am Geriatr Soc. 2003 May;51(5 Suppl 2):S289-95

zoznam článkov