Donepezil v liečbe psychotických symptómov u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu (3787)

Tradične sa neuropsychiatrické symptómy Alzheimerovej choroby liečia neuroleptikami alebo benzodiazepínmi, ktoré majú vážne nežiaduce účinky. Niektoré pozorovania naznačili možné použitie inhibítorov cholinesterázy v zmiernení psychotických symptómov u pacientov s demenciou Alzheimerového typu (AD), demencie s Lewyho telieskami a u pacientov s Parkinsonovou chorobou. 12 pacientov s AD s psychotickými príznakmi (halucináciami) nelepšiacimi sa po liečbe perphenazínom (5 mg / deň) počas 3 týždňov dostávalo denne 5 mg donepezilu - ako ďalší liek pridaný k dovtedajšej liečbe. Pacienti boli vyšetrení na začiatku štúdie, po 2 a 4 týždňoch. V skupine liečenej donepezilom a perphenazinom bolo zistené signifikantné zlepšenie duševného stavu a kognitívnych funkcií podľa Mini mental state a v Clinical Global Impressions scale. Aj incidencia abnormálnych pohybov bola nižšia v donepezil-perphenazinovej skupine pacientov. Zvýraznenie efektu liečby neuroleptikami donepezilom môže byť prínosom u tých pacientov, u ktorých samotná neuroleptická liečba nezlepšuje stav a/alebo ma nežiaduce účinky. Táto štúdia bola open-label, a sú potrebné ďalšie dvojito slepé placebom kontrolované štúdie v dlhodomom sledovaní na potvrdenie účinnosti donepezilu u dementných pacientov s psychotickými symptómami.
Autor: Bergman J, Brettholz I, Shneidman M, Lerner V. (Israel)
Publikované v: Clin Neuropharmacol. 2003 Mar-Apr;26(2):88-92

zoznam článkov