Profylaxia edémov počas letu: LONFLIT4-Venoruton štúdia (4459)

Cieľom nezávislej štúdie bolo zistiť vplyv Venorutonu na vznik opuchov končatín (edémov) u cestujúcich lietadlom (v ekonomickej triede) počas dlhšieho letu (9 hodín). Edém môže postihnúť počas letu pacientov s ochorením žíl, ale i zdravých. Predpokladá sa vplyv cirkulačných zmien pri nehybnosti končatín spolu so zmenami koagulácie, hemorheológie a biochémie krvi. Bolo kontaktovaných 203 osôb s chronickým ochorením žíl (nekomplikované varixy), z nich 160 splnilo kritéria štúdie a boli po informovanom súhlase randomizovaní. Liečená skupina dostávala Venoruton (1 g) 2 x denne počas 3 dní (dva dni pred letom a v deň letu). Kontrolná skupina dostávala placebo. 139 osôb ukončilo štúdiu. Použili sa viacere metódy (parametrické i neparametrické) pre objektivizáciu edému, včítane analógovej škály (od 1 do 10). Po lete bolo skóre v kontrolnej skupine 7,2 (sd = 2) v skupine liečenej Venorutonom 3,2 (sd = 1,1). Rozdiel bol štatisticky významný. V kontrolnej skupine 89 % pacientov udávalo viditeľné zväčšenie objemu končatín spojené s dyskomfortom alebo s bolesťou. V skupine liečenej Venorutonom bol edém prítomný u 12 % osôb, bol však ľahkého stupňa a nebol spojený s ďalšími príznakmi. Kontrola edému Venorutonom počas letu bola úspešná v parametrických (obvod, objem) i v neparametrických meraniach. Žiadne známky povrchovej alebo hlbokej trombózy neboli pozorované v tejto štúdii.
Autor: Cesarone MR, Belcaro G, Brandolini R, Di Renzo A, Bavera P, Dugall M, Simeone E, Acerbi G, Ippolito E, Winford M, Candiani C, Golden G, Ricci A, Stuard S. (Italy)
Publikované v: Angiology. 2003 Mar-Apr;54(2):137-42

zoznam článkov