Choroba z voľného času: pilotná štúdia prevalencie, fenomológie a príčin (4384)

S cieľom zistiť prevalenciu choroby z voľného času (leisure sickness) počas víkendov a/alebo dovoleniek bolo oslovených 1.128 mužov a 765 žien, či spĺňajú opis tejto choroby. Z oslovených osôb bol vytvorený súbor 114 pacientov a 56 kontrol. Najčastejšími príznakmi choroby voľného času boli: bolesti hlavy/migrény, únava, bolesti svalov, nauzea. Časté boli flue-like syndrómy a virózy v súvislosti s voľnými dňami. Trvanie príznakov bolo dlhšie ako 10 rokov a začiatok často súvisel so stresujúcimi podnetmi. Príčinou ťažkostí bol obtiažny prechod z pracovnej aktivity do neaktivity, stres spojený s cestovaním a s dovolenkou. Choroba z voľného času bola častejšia u ľudí intenzívne pracujúcich, s ašpiráciou a vysokým stupňom zodpovednosti. Potrebné sú ďalšie štúdie pre objasnenie mechanizmu vzniku ťažkostí počas voľných dní u niektorých ľudí. Choroba z voľného času je pomerne častá a náhla zmena životného štýlu sa podiela na jej vzniku.
Autor: Vingerhoets AJ, Van Huijgevoort M, Van Heck GL. (The Netherlands)
Publikované v: Psychother Psychosom. 2002 Nov-Dec;71(6):311-7

zoznam článkov