Vplyv pozerania televízie na zdravie školopovinných detí (4431)

Obezita je zdravotným problémom na celom svete. Popri genetických faktoroch a faktoroch výživy sa predpokladá, že na jej vzniku sa môže podielať - ako jeden z rizikových faktorov, i pozeranie televízie. Autori sledovali 886 školopovinných detí, ich hmotnosť, výšku, kožný záhyb nad m. triceps (TST) a body mass index (BMI). Rodičom bol zaslaný dotazník zameraný na sledovanie televízie u ich detí. U časti detí, ktoré boli hospitalizované, bol vyšetrený aj lipidový profil a zraková ostrosť. Deti boli podľa dĺžky sledovania televízie rozdelení do troch skupín: skupina 1 (n=298) pozerala televíziu menej ako 2 hodiny denne, deti 2. skupiny (n=323) pozerali televíziu 2 - 4 hodiny denne a v 3. skupine (n=68) viac ako 4 hodiny denne. Prevalencia obezity bola 10.9 % podľa BMI, 11.8 % podľa TST a 6.4 % podľa oboch kritérii. Výsledky ukázali, že obézne dievčatá pozerali televíziu signifikantne dlhšie (2.9 hod. vs 2.3 hod.). Štatisticky signifikantne vyšší bol aj výskyt niektorých ťažkostí u detí pozerajúcich televíziu dlhšie (p<0.05): bolesti hlavy, bolesti chrbtice, zhoršenie zraku a problémy so spánkom. Nadmerné pozeranie televízie môže u detí spôsobovať ťažkosti, z ktorých niektoré pretrvávajú až do dospelosti (obezita).
Autor: Toyran M, Ozmert E, Yurdakok K. (Turkey)
Publikované v: Turk J Pediatr. 2002 Jul-Sep;44(3):194-203.

zoznam článkov