Incidencia rakoviny u adolescentov a mladých dospelých v USA v rokoch 1992 - 1997 (5026)

Bol sledovaný výskyt rakoviny u adolescentov a mladých dospelých na podklade 26 centrálnych onkologických registrov za roky 1992 - 1997. Podľa klasifikačných schém boli pacienti rozdelení do skupín a podskupín. Boli analyzované údaje 26.010 prípadov rakoviny.
V skupine 15 - 19 ročných, päť najčastejších diagnóz bolo: Hodgkinova choroba, leukémia, rakovina mozgu alebo inej časti nervového systému, rakovina kostí a non-Hodgkinova choroba.
V skupine 20 - 24 ročných boli najčastejšími diagnózami: Hodfkinova choroba, rakovina semenníkov, štítnej žľazy, melanóm a leukémia.
Aj histologické typy boli rôzne podľa veku. V skupine 15 - 19 ročných akútna lymfatická leukémia bola v 60 % leukémii u mužov a v 50 % u žien, v skupine 20 - 24 ročných 37 % u mužov a 31 % u žien. V prípadoch rakoviny ovaria, v skupine 15 - 19 ročných tumor zo zárodočných buniek (germ cell) bol najčastejším typom (54,6 % všetkých ovariálnych karcinómov). V skupine 20 - 24 ročných bol najčastejším podtypom ovariálny karcinóm (54,6 %). V oboch vekových skupinách bol výskyt nodulárnej Hodgkinovej choroby, melanómu kože a rakoviny štítnej žľazy signifikantne vyšší u žien než u mužov.
Autor: Wu XC, Chen VW, Steele B, Roffers S, Klotz JB, Correa CN, Carozza SE. (USA)
Publikované v: J Adolesc Health. 2003 Jun;32(6):405-15.

zoznam článkov