Vitamín B12, methylmalonová kyselina a hyperhomocyteinemia u vegetariánov (4913)

Vegetariáni majú nižší príjem vitamínu B12 v porovnaní so všežravcami (omnivores). Skorá a správna diagnóza deficiencie vitamínu B12 je preto veľmi dôležitá. Do štúde bolo zaradených 66 laktovegetariánov a laktoovovegetariánov (LV/LOV), 29 vegánov a 79 všežravcov. Zo všetkých troch skupín mali vegáni najnižšie hladiny vitamínu B12. U osôb, ktoré nekonzumovali vitamínové prípravky, nízke hladiny holotranscobalaminu II (< 35 pmol/l) boli zistené u 11 % všežravcov, 68 % v skupine LV + LOV a u 83 % vegánov. Zvýšené hladiny metylmalonovej kyseliny (> 271 nmol/l) boli zistené u 5 % všežravcov, 68 % v skupine LV-LOV a u 83 % vegánov. Hyperhomocysteinémia (> 12 mikromol/l) bola zistená u 16 % všežravcov, 38 % v skupine LV-LOV a u 67 % vegánov. Korelácia medzi holotranscobalaminom II a vitamínom B12 bola nižšia pri nízkych koncentráciach vitamínu B-12 v sére a silná pri vysokých hladinách vitamínu B-12. Holotranscobalamin II koncentrácie boli hlavné determinanty totálnej koncentrácie homocysteínu u vegetariánov.
Výsledky štúdie ukázali, že vegáni, a v menšej viere i laktovegetariáni/ovolaktovegetariáni, mali metabolické parametre indikujúce deficienciu vitamínu B-12, ktorá spôsobuje následný vzostup koncentrácie homocysteínu. Vitamínový B-12 status by mal byť monitorovaný u vegetariánov. Zdraviu prospešné aspekty vegetariánstava musia byť hodnotené aj v súvislosti s potenciálnym poškodením zdravia vyplyvajúcim z nedostatku vitamínu B-12 a hyperhomocysteinémie.
Autor: Herrmann W, Schorr H, Obeid R, Geisel J. (Germany)
Publikované v: Am J Clin Nutr. 2003 Jul;78(1):131-6.

zoznam článkov