Antioxidačné vitamíny v prevencii kardiovaskulárnych ochorení: meta-analýza randomizovaných štúdií (4724)

Predpokladá sa, že oxidované lipidy (LDL) majú dôležitú úlohu v patogenéze aterosklerózy. Pozorovacie štúdie dávajú do súvisu alfa tokoferol (vitamín E), beta karotén, alebo obidva vitamíny súčasne do súvislosti so znížením výskytu kardiovaskulárnych ochorení. V tejto práci bolo analyzovaných 7 randomizovaných klinických štúdii s vitamínom E, a 8 štúdii s použitím beta-karoténov, všetky štúdie boli realizované na 1000 a viac pacientoch (spolu 81 788 pacientov pre vitamín E a 138 113 pacientov užívajúcich beta-karotén. Dávky vitamínu E boli 50 - 800 IU, dávky beta-karoténu 15 - 50 mg. Následné sledovanie pacientov trvalo 1,4 - 12 rokov. Vitamín E neznížil mortalitu v porovnaní s kontrolnými skupinami (11.3 vs 11.1 %) a ani signifikantne neznížil riziko kardiovaskulárnej smrti (6 vs 6 %) a mozgovo-cievnych príhod (3,6 vs 3,5 %). Skupiny pacientov užívajúce beta karotén mali nevýrazne zvýšenú úmrtnosť (7,4 vs 7 %)i počet kardiovaskulárnycj úmrtí (3,4 vs 3,1). Výsledky tejto štúdie neukázali účinnosť vitamínu E v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
Autor: Vivekananthan DP, Penn MS, Sapp SK, Hsu A, Topol EJ. (USA)
Publikované v: Lancet. 2003 Jun 14;361(9374):2017-23

zoznam článkov