Kombinovaný biochemický a ultrazvukový skríning pre Downov syndróm v druhej tretine tehotenstva (6632)

Ultrazvukové meranie "nuchal fold" hrúbky, dĺžky femuru a humeru boli porovnané u 72 Downových syndrómov a 7063 normálnych plodov. Štatistická ananalýza týchto parametrov bola vyhodnotená spolu s parametrami: sérový alfa-proteín, nekonjugovaný estriol, chóriový gonadotropín a inhibín A (quad test). Pri použití ultrazvukového vyšetrenia citlivosť bola 79,9 % a falošná pozitivita 6,7 %. Pri použití "quad" testu biochemických parametrov citlivosť bola 81,5 % a falošná pozitivita 3,1 %. Kombinácia "quad" testu s ultrazvukovými meraniami zvýšila citlivosť vyšetrenia na 90 %, falošne pozitívnych výsledkov bolo 3,1 %. Výsledky poukazujú na výhodu kombinovaného ultrazvukového a biochemického skríningového vyšetrenia v druhej tretine tehotenstva, ktorého výsledky sú porovnateľné s integrovaným skríningom v prvej a v druhej tretine tehotenstva.
Autor: Benn PA, Kaminsky LM, Ying J, Borgida AF, Egan JF. (USA)
Publikované v: Obstet Gynecol 2002 Dec;100(6):1168-76

zoznam článkov