Elektroakupunktúrová analgézia pri kolonoskopii: prospektívna, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia (3607)

Štúdia porovnávala účinnosť akupunktúry v redukcii dyskomfortu pacienta a anxiety v porovnaní so štandardnou sedáciou. 30 pacientov, ktorí sa podrobili kolonoskopii boli randomizovaní do troch skupín: akupunktúrová skupina, "sham" skupina (predstieraná elektroakupunktúra) a kontrolná skupina - bez akupunktúry. Verbálna hodnotiaca škála bola použitá pri cieľových polohách endoskopu. Midazolam bol aplikovaný pred vyšetrením a opätovne v prípade, ak sa pacient sťažoval na silnú bolesť. Pociťovanie bolesti boli nesignifikantne nižšie v akupunktúrovej skupine. Podanie Midazolamu bolo vyžadované u 3 pacientov s akupunktúrou (30 %), u 8 paciento "sham" skupiny (80 %) a u 9 pacientov kontrolnej skupiny (90 %). Tento rozdiel bol štatisticky významný. 6 pacientov akupunktúrovej skupiny akceptovalo kolonoskopiu ako optimálnu (nie nepríjemnú) v porovnaní s 1 pacientom "sham" skupiny a so žiadnym pacientom kontrolnej skupiny. Akupunktúra môže teda znížiť potrebu podávania sedatív počas zákroku redukciou dyskomfortu a anxiety. Okrem toho môže znížiť výskyt nežiaducich účinkov farmakologickej sedácie.
Autor: Fanti L, Gemma M, Passaretti S, Guslandi M, Testoni PA, Casati A, Torri G. (Italy)
Publikované v: Am J Gastroenterol. 2003 Feb;98(2):312-6.

zoznam článkov