Užívanie vitamínu D a hustota kostí u postmenopauzálnych žien (5210)

Zvýšený príjem vitamínu D môže zachovať alebo zvýšiť denzitu kostí (BMD) u starších ľudí. Potvrdiť túto hypotézu mala 2-ročná dvojito zaslepená štúdia, ktorej cieľom bolo určiť, či týždenné podávanie 10 000 jednotiek vitamínu D(2) udrží alebo zvýši BMD u mladších postmenopauzálnych žien efektívnejšie ako užívanie samotného kalcia. 187 žien najmenej rok po menopauze boli randomizované pre užívanie 1000 Ca denne po večernom jedle alebo 1000 mg kalcia denne plus 10 000 U vitamínu D(2) týždenne v dvojito slepej placebom kontrolovanej štúdii. Denzitometria kostí bola vyšetrovaná v 6 mesačných intervaloch v oblasti proximálny radius (PR), stavcov, krčku femuru, trochanteru femuru (TF) a v oblasti Wardsovho trojuholníka (WT). Počas obdobia 2 rokov sa nezistil významný rozdiel v BMD medzi skupinou užívajúcou len kalcium a skupinou užívajúcou kalcium + vitamín D(2). U oboch skupín sa zvýšila denzita kostí v oblasti WT a FT a znížila sa v oblasti PR. Nezistili sa zmeny kostnej denzity v oblasti stavcov a krčku femuru. U mladších postmenopauzálnych žien (vek 56 rokov), u ktorých koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D v sére boli v norme, sa nezistil žiadny prínos užívania vitamínu D spolu s kalciom oproti užívaniu samotného kalcia bez vitamínu D.
Autor: Cooper L, Clifton-Bligh PB, Nery ML, Figtree G, Twigg S, Hibbert E, Robinson BG. (Australia)
Publikované v: Am J Clin Nutr. 2003 May;77(5):1324-9.

zoznam článkov