Sexuálne potreby, sexuálna spokojnosť a sexuálne správanie ľudí s telesným postihnutím (4542)

Bola sledovaná súvislosť medzi intenzitou a trvaním telesného postihnutia - a sexuálnou sebaúctou, sexuálnou depresiou, sexuálnou spokojnosťou a frekvenciou sexuálnej aktivity. Štúdiu ukončilo 1.196 účastníkov. 748 účastníkov štúdie (367 mužov a 381 žien) mali významne obmedzujúce telesné postihutie, 448 účastníkov (171 mužov a 277 žien) bolo postihnutých miernejšie. Priemerny vek bol 36,39 roka (18 - 69 rokov). Výsledky štúdie ukázali, že ľudia s ťažším telesným postihnutím mali nižšiu sexuálnu sebaúctu a spokojnosť spolu s vyšším výskytom sexuálnej depresie - v porovnaní s ľuďmi s ľahkým postihnutím, alebo bez postihnutia. Ženy s telesným postihnutím mali viacej pozitívnych pocitov v súvislosti so sexuálnou aktivitou, a mali aj viacej sexuálnych skúseností v porovnaní s telesne rovnako postihnutými mužmi. Z rôznych druhov sexuálnej aktivity prevládal orálny sex u mužov, u žien boli častejšie hlboké bozky. Pozeranie erotických filmov bolo signifikantne spojené so sexuálnou nespokojnosťou u mužov. Čím dlhšie bolo trvanie telesného postihnutia, tým boli pocity týkajúce sa sexuality pozitívnejšie.
Autor: McCabe MP, Taleporos G. (Australia)
Publikované v: Arch Sex Behav. 2003 Aug;32(4):359-69

zoznam článkov