Sexuálna orientácia adolescentných dievčat (5848)

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je potrebné jasné pochopenie sexuálnej orientácie ako aj ďalších komponent sexuálnej identity (genetické pohlavie, anatomické pohlavie, pohlavná identita, pohlavná úloha, a sexuálne správanie). Poznanie formovania lesbickej identity pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti viesť tieto dievčatá cez adolescenciu. Sociálna stigma často vedie k ich izolácii a môže viesť k rizikovému správaniu ovlyvňujúcemu zdravie (abúzus alkoholu, drog, rizikové sexuálne správanie, chodenie poza školu, úteky z domu, depresia, samovražda). Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali zabezpečiť bezpečné a chápajúce prostredie pre tieto dievčatá, podporovať ich fyzický, emocionálny a sociálny rozvoj až do zdravej dospelosti.
Autor: Frankowski BL. (USA)
Publikované v: Curr Womens Health Rep 2002 Dec;2(6):457-63

zoznam článkov