Užívanie orálnych kontraceptív a riziko rakoviny prsníka podľa histologického typu (4605)

Bol sledovaný vzťah medzi užívaním orálnej antikoncepcie a špecifickou formou rakoviny prsníka podľa histopatológie vo veľkej, multi-centrickej, populačnej, prípadmi kontrolovanej štúdii. Ženy mladšie ako 75 rokov s novou diagnózou invazívnej rakoviny prsníka boli vyhodnotené zo 4 celoštátnych tumorových registrov.
Boli porovnané ženy s lobulárnym (n = 493) a duktálnym karcinómom (n = 5.510) s randomizovane vybranými kontrolami (n = 9.311). Odds ratios (OR) a 95 % intervaly spoľahlivosti (confidence intervals = CI) pre každý histologický typ boli vypočítané použitím polytómnej logistickej regresie zameranej na ďalšie rizikové faktory rakoviny prsníka. Aktuálne používanie orálnych kontraceptív bolo spojené s vyšším rizikom lobulárneho karcinómu (OR = 2,6, 95 % CI 1,0 - 7,1) a bola zistená štatisticky významná tendencia (p = 0,017) zvýšeného rizika s novším užívaním. Užívanie orálnych kontraceptív nebolo jasne asociované s duktálnym karcinómom (OR = 1,2, 95 % CI = 0,8 - 1,9). Tieto výsledky poukazujú na to, že súvislosť medzi užívaním orálnej antikoncepcie a rizikom rakoviny prsníka môže varírovať podľa histologického typu.
Autor: Newcomer LM, Newcomb PA, Trentham-Dietz A, Longnecker MP, Greenberg ER (USA)
Publikované v: Int J Cancer. 2003 Oct 10;106(6):961-4.

zoznam článkov