Prevalencia expozície pesticídov u mladých mužov (do 50 rokov) s adenokarcinómom prostaty. (5779)

Vzťah pesticídov k rakovine prostaty je kontraverzný a chýbajú údaje najmä u mladých ľudí. Táto predbežná štúdia hodnotí možný vzťah medzi expozíciou pesticídmi a rakovinou prostaty u mladých mužov. Do štúdie boli zaradení mladí muži (do 50 rokov) s biopticky potvrdenou rakovinou prostaty. Expozícia pesticídmi bola hodnotená pomocou dotazníka zameraného na povolanie a koníčky pomocou telefonického zisťovania a vypočítaná podľa vzorca hodiny/deň x deň/rok x počet rokov. Pacienti s expozíciou väčšou ako 2400 hodín boli považovaní za "exponovaných". V rokoch 1991 - 2001 bolo diagnostikovaných 61 mladých mužov s adenokarcinómom prostaty, z ktorých 56 pacientov (priemerneho veku 47 rokov (40 - 49 rokov). Výsledky: 66,1 % pacientov malo signifikantnú expozíciu súvisiacu s prácou s pesticídmi, priemerne prežitie v tejto skupine bolo 11,3 mesiacov (SD 2,3), zatiaľ či priemerne prežitie v skupine bez expozícii pesticídmi (n = 19) bolo 20,1 mesiaca (SD 3,1 mesiaca). Počet pacientov v tejto štúdii bol malý, ale predbežne môže poukazovať na možnú súvislosť medzi používaním pesticídov a skorým vznikom agresívneho prostatického adenokarcinómu, sú však potrebné ďalšie - väčšie epidemiologické štúdie, aby sa potvrdili tieto zistenia.
Autor: Potti A, Panwalkar AW, Langness E. (USA)
Publikované v: J Carcinog. 2003 Jul 15;2(1):4.

zoznam článkov