Trendy v rizikových faktoroch pre najčastejšie "ochorenia v súvislosti so životným štýlom" v Ženeve v rokoch 1993 - 2000 (4456)

Kontinuálne monitorovanie rizikových faktorov je dôležité najmä pre odhad výskytu ochorení v budúcnosti. Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu rizikových faktorov pre ochorenia ktorých príčinou môže byť životný štýl za obdobie 8 rokov (1993 - 2000) na reprezentatívnej vzorke populácie. Do štúdie bolo zaradených 4.228 mužov a 4.190 žien v Ženeve (Švajčiarsko). Prevalencia hypertenzie sa počas uvedeného obdobia znížila o 15 % u mužov a 10 % u žien, výskyt nadmernej hmotnosti (obezity) sa zvýšil o 10 % u mužov a 24% u žien, fyzická inaktivita sa zvýšila u 44% mužov a 50% žien. Štúdia ukázala že pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov, a preto výskyt ochorení podmienených nesprávnym životným štýlom bude pravdepodobne i naďalej vysoký.
Autor: Galobardes B, Costanza MC, Bernstein MS, Delhumeau CH, Morabia A. (Switzerland)
Publikované v: Ann Epidemiol. 2003 Aug;13(7):537-40

zoznam článkov