Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia účinku sertralínu v prevencii depresie u pacientov s cievnou mozgovou príhodou (5567)

Autori testovali efekt antidepresíva sertralinu (Zoloft) v prevencii depresie u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Po vzniku ložiskovej ischémi mozgu boli nedepresívni pacienti (n=137) randomizovane rozdelení na liečbu sertralinom (n=70) alebo placebom (n=67). Kaplan-Meierova analýza ukázala, že sertraline má vyššiu profylaktickú aktivitu v porovnaní s placebom. Dve kritéria klinickej depresie boli použité: celkové skóre viac ako 18 v HAM-D(17) a skóre vyššie ako 9 v HAM-D(6). V skupine pacientov liečených sertralinom sa vyvinula depresia u 10 % pacientov, v skupine pacientov užívajúcich placebo vznikla depresia u 30 % pacientov. Podľa HAM-D(6) výhody sertralinu oproti placebu boli zistené už po 6 týždňoch terapie. Liečba bola dobre tolerovaná, pacienti liečení sertralinom mali signifikantne menej nežiaducich účinkov.
Autor: Rasmussen A, Lunde M, Poulsen DL, Sorensen K, Qvitzau S, Bech P. (Denmark)
Publikované v: Psychosomatics. 2003 May-Jun;44(3):216-21

zoznam článkov