Liečba fimózy lokálne aplikovaným 0,05 % clobetasol propionatom. Prospektívna štúdia 108 detí. (5825)

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť účinok lokálnej aplikácie krému s obsahom kortikosteroidov v liečbe fimózy u detí v prospektívnej štúdii realizovanej od januára 1997 do novembra 2001. 108 detí priemerneho veku 5,9 rokov s fimózou bolo liečených aplikáciou krému s obsahom 0,05 % clobetasol propionate po dobu 10 dní. Výsledok liečby bol hodnotený po mesiaci a každých 6 mesiacov ambulantným urológom. Pri neúčinku liečby, alebo len čiastočnom účinku bola liečba zopakovaná. 96 detí bolo dlhodobo sledovaných v priemere 14 mesiacov (6 - 24 mesiacov). 79 detí (82 %) bolo zlepšených už po prvom podaní prípravku. U ďalších 17 detí, 2 boli liečené chirurgicky a u 15 bola liečba opakovaná, pričom zlepšenie sa pozorovalo u ďalších 9 detí. Zo 6 detí u ktorých bola liečba neúčinná boli 4 liečení obriezkou, čo je celkový počet 6 z 96 (6,25 %). Žiadne lokálne ani celkové nežiaduce reakcie neboli pozorované počas liečby, a ani po dlhodobom sledovaní sa nezistilo zhoršenie. Táto štúdia potvrdila účinnosť a bezpečnosť lokálnej kortikosteridnej liečby fimózy u detí a chirurgická liečba by preto mala nasledovať až po zlyhaní konzervatívnej liečby.
Autor: Iken A, Ben Mouelli S, Fontaine E, Quenneville V, Thomas L, Beurton D (France)
Publikované v: Prog Urol. 2002 Dec;12(6):1268-71

zoznam článkov