Vplyv oxidačného stresu a homocysteinu v patofyziológii esenciálnej hypertenzie (5772)

Homocystein a oxidačný stres sú rizikovými faktormi cievnych ochorení. Hoci presný mechanizmus účinku nie je jasný, predpokladá sa súvislosť s poškodením cievneho endotelu a hladkých svalov. Hyperhomocysteinemia limituje dostupnosť oxidu dusíka, zvyšuje oxidačný stres, stimuluje proliferáciu hladkých svalov cievnej steny, narušuje elastické možnosti cievnej steny a poškodzuje endotel. Tieto mechanizmy naznačujú, že zníženie oxidačného stresu antioxidantami alebo korekcia hyperhomocysteinemie vitamínmi B a kyselinou listovou môže byť užitočnou adjuvantnou terapiou esenciálnej hypertenzie. Ďalšie dlhodobé klinické štúdie sú potrebné k potvrdeniu tohto predpokladu.
Autor: Rodrigo R, Passalacqua W, Araya J, Orellana M, Rivera G. (Chile)
Publikované v: J Cardiovasc Pharmacol. 2003 Oct;42(4):453-461

zoznam článkov