Afektívne poruchy a kvalita života u dospelých pacientov s celiakiou na bezgluténovej diéte. (6240)

Psychiatrické symptómy sú časté u pacientov s celiakiou, predpokladá sa, že sa môžu zlepšiť pri bezgluténovej diéte. Boli porovnávané 3 skupiny po 100 pacientov (cieliakia, diabetici, zdraví). Skóre v škálach depresie a anxiety boli vyššie u pacientov s cieliakiou a diabetom, než u zdravých osôb (kontrolná skupina). Trvanie obmedzenia príjmu potravín s obsahom lepku sa prejavilo v signifikantne vyšších skóre depresie a anxiety u pacientov nedávno diagnostikovaných. Hodnotenie kvality života korelovalo so stupňom anxiety a bolo horšie u pacientov s celiakiou a s diabetom. Výsledky štúdie poukazujú na to, že afektívne poruchy môžu byť spôsobené skôr ťažkosťami s adaptáciou na ochorenie, než ochorením samotným. Preventívne psychiatrické opatrenia sú však odôvodnené u pacientov s celiakiou už v skorom štádiu ochorenia.
Autor: Fera T, Cascio B, Angelini G, Martini S, Guidetti CS. (Italy)
Publikované v: Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003 Dec;15(12):1287-92

zoznam článkov