Rôzne množstvá konzumovaného alkoholu a riziko koronárnej choroby srdca a mortality: 11 ročné sledovanie Whitehall II štúdie (2589)

Prospektívna štúdia (medián sledovania 11 rokov) 10.308 civilných zamestnancov vo veku 35 - 55 rokov na začiatku štúdie (1985 - 1988). Bol hodnotený výskyt koronárnych srdcových ochorení a všetkých príčin úmrtnosti do konca roku 1999. Bola zistená závislosť v tvare písmena U medzi konzumáciou alkoholu a rizikom vzniku ochorení srdca alebo úmrtia (mortality). V porovnaní s tými, ktorí pili mierne (10 - 80 g alkoholu týždenne) - abstinenti a tí, ktorí pili viacej ako 248 g alkoholu týždenne, mali približne dvojnásobné riziko mortality. Optimálna frekvencia pitia alkoholu bola 1 - 2 x týždenne alebo v malom množstve denne po prepočítaní na optimálnu týždennú dávku. Tí ktorí pili dvakrát denne a častejšie mali vyššie riziko mortality (u mužov bolo riziko 2.44, 95 % CI 1.31 - 4.52) v porovnaní s tými, ktorí pili jedenkrát alebo dvakrát týždenne. Pitie alkoholu jedenkrát mesačne alebo len pri špeciálnych príležitostiach zvyšovalo mortalitu o 50 %. Množstvo alkoholu vypité pri jednom posedení nezvyšovalo zdravotné riziká v tejto štúdii.
Autor: Britton A, Marmot M. (UK)
Publikované v: Addiction. 2004 Jan;99(1):109-16.

zoznam článkov