Vegetariánstvo u vysokoškoláčok môže byť prejavom rizika vzniku porúch príjmu potravy (2679)

Cieľom práce bolo určiť, či sú rozdiely týkajúce sa príjmu potravy u vegetariánov a nevegetariánov - študentiek vysokej školy. Bol použitý špeciálny test (The Eating Attitude Test - EAT) a dotazník na získanie údajov týkajúcich sa stravovacíh zvyklostí u 143 vysokoškolských študentiek. 30 účastníčiek štúdie sa považovalo za vegetariánov a 113 bolo nevegetariánok. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi oboma skupinami týkajúce sa výšky, hmotnosti, veku a body mass index (BMI). Skóre EAT bolo z vegetariánov 16,5 a bolo signifikantne vyššie (p < 0.05) než u nevegetariánov. Signifikantne vyššie percento vegetariánov (37 %) malo v porovnaní s nevegetariánmi (8 %) EAT skóre vyššie ako 30, čo indikuje vyššie riziko vzniku porúch príjmu potravy. Nebol rozdiel v užívaní doplnkov výživy medzi oboma skupinami. Vysokoškoláčky stravujúce sa vegetariánsky majú vyššiu tendenciu k vzniku porúch príjmu potravy.
Autor: Klopp SA, Heiss CJ, Smith HS (USA)
Publikované v: J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):745-7

zoznam článkov