Vitamin E môže znižovať krvný tlak pri miernej hypertenzii (7556)

Jedná sa o trojito slepú placebom kontrolovanú štúdiu zameranú posúdenie vplyvu užívania vitamínu E na krvný tlak a frekvenciu srdca u pacientov s miernou hypertenziou. Sledovaných bolo 70 pacientov vo veku od 20-60 rokov s primárnou hypertenziou, ktorých rozdelili náhodne do dvoch skupín. Jedna užívala E vitamín v dávke 200 UI/deň, druhá placebo po dobu 27 týždňov. Na začiatku a konci štúdie bola fluorometricky stanovovaná hladina E vitamínu v krvi. Tlak krvi bol sledovaná na začiatku, počas a na konci štúdie. Dotazníkovou metódou sa zozbierali osobné informácie o stravovacích návykoch. Štúdia ukázala, že užívanie vitamínu E významne znižovalo systolické hodnoty tlaku krvi a menej významne diastolické hodnoty. Zároveň sa pozorovalo ľahké zníženie pulzovej frekvencie. Zo štúdie vypláva, že podávanie vitamínu E v dávke 200 UI/denne môže byť účinné u pacientov s miernou hypertenziou, pravdepodobne cestou oxidu dusnatého (NO). Preto by mal byť uvedený vitamín pridávaný do liečby v skupine pacientov s miernou hypertenziou.
Autor: Boshtam M, Rafiei M, Sadeghi K, Sarraf-Zadegan N (Iran)
Publikované v: International Journal for Vitamin and Nutritional Research, 72 (5): 309-314 Oct 2002

zoznam článkov