TRAUMA HLAVY

Súčasťou nehody (automobilizmus) alebo nešťastnej udalosti (pád, úder) môže byť aj pôsobenie sily (úder) na hlavu. Následkom môže byť zlomenina kosti lebky, ložiskové poškodenie mozgového tkaniva (kontúzia) alebo difúzne ľahšie poškodenie mozgových funkcií (komócia – otras mozgu). Oneskoreným a životu nebezpečným následkom traumy hlavy môže byť vznik krvácania pod tvrdú plenu (subdurálny hematóm). Dlhodobými následkami môžu byť poruchy mozgových funkcií alebo vznik epileptických záchvatov.

Častým príznakom úrazu hlavy sú poruchy vedomia. Bezvedomie môže trvať niekoľko minút ale aj dní, či mesiacov. Ďalším príznakom sú poruchy pamäti (amnézia) na rôzne obdobie pred úrazom a po úraze.

Podľa závažnosti postihnutia sa traumy hlavy môžu triediť na:

Ľahké – porucha vedomia a /alebo porucha pamäti do 30 minút
Stredne ťažké – zlomenina kosti lebky a/alebo porucha vedomia a pamäti nad 30 minút
Ťažké – bezvedomie alebo posttraumatická amnézia v trvaní viac ako 24 hodín.

Pri fraktúrach lebky sa môže po úvodnej poruche vedomie a lucídnom (bdelom) intervale vyskytnúť extradurálny hematóm s poruchou vedomia. Podobne sa prejavuje aj akútny subdurálny hematóm.

Chronický subdurálny hematóm môže vzniknúť v rôznom časovom intervale od úrazu, prípadne úraz nemusel byť ani spozorovaný (u starých ľudí, u alkoholikov, pri liečbe antikoagulanciami a pod.). Prejavuje sa bolesťami hlavy, kvantitatívnymi i kvalitatívnymi poruchami vedomia (zmätenosť), závratmi. Ak sa nespozná, prejavia sa aj ďalšie príznaky zvyšovania tlaku v lebke – rozšírenie zrenice na strane hematómu a slabosť končatín na opačnej strane. Aj v tomto štádiu je možná a nevyhnutná účinná liečba – chirurgické odsatie hematómu, po ktorom sa stav pacienta zvyčajne dramaticky zlepší. V opačnom prípade je dôsledkom smrť tlakom mozgu na životne dôležité štruktúry mozgového kmeňa (mozgový kónus).

Posttraumatická epilepsia vznikne približne u 10 % ľudí s ťažkou traumou hlavy a prejaví sa záchvatmi väčšinou do 5 rokov po úraze.

Posttraumatický syndróm vzniká po strednom alebo ťažkom úraze. Prejavuje sa bolesťami hlavy, pocitmi nerovnováhy, poruchami pamäťami a depresiou v trvaní 6 mesiacov až 3 roky vo väčšine prípadov. Liečbu môžu urýchliť antidepresíva, vitamíny a ďalšie lieky.


Posledná aktualizácia: 03.09.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001