Zoznam zdravotníckych odborností

názov odbornosti popis
ADOS, ošetrovateľstvo Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou, alebo občanom, výlučne na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.  
afaziológia Špecialista na poruchy reči  
akupunktúra Lekár špecializovaný na liečbu pomocou ihiel a využívajúci v liečbe aj ďalšie metódy akupunktúry - Koncepcia odboru akupunktúra  
algeziológia Špecialista (neurológ, lekár ÁRO) pre liečbu benígnej a malígnej bolesti (pri nádoroch) - Koncepcia odboru liečby bolesti - algeziológia  
andrológia Špecialista na ochorenia súvisiacimi s mužskými pohlavnými hormónmi  
anestéziológia a intenzívna medicína Špecialista v odbore anesteziológie a resuscitácie slúžiaci na oddelení intenzívnej starostlivosti (pooperačné stavy) alebo v sanitke urgentnej lekárskej pomoci  
angiológia Internista alebo chirurg špecializovaný na ochorenia ciev  
arytmia a koronárna jednotka Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
audiológia Špecializačný obor zaoberajúci sa poruchami sluchu a ich diagnostikou  
audiometria Meranie sluchu  
audioprotetika Špecialista, ktorý sa zaoberá liečbou porúch sluchu pomocou protetických náhrad  
biomedicínsky výskum - všeobecne  
centrálna sterilizácia  
centrálne operačné sály Centrálne operačné sály v nemocnici  
centrálny príjem Špecializované oddelenie v nemocnici zabezpečujúce príjem akútnych pacientov  
chemoterapia nádorov Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
chirurgia Špecialista pre operačnú liečbu ochorení alebo úrazov  
chirurgia ruky Špecialista pre operačnú liečbu ochorení alebo úrazov  
chirurgická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
choroby slizníc ústnej dutiny Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
cievna chirurgia Chirurg špecializovaný na cievne operácie  
cievna chirurgia JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
cystická fibróza Lekár špecilizovaný na diagnostiku a liečbu ochorenia cystická fibróza  
čeľustná ortopédia Špecialista pre ochorenia čeľustí  
dentoalveolárna chirurgia Stomatológ špecializovaný na chirurgické výkony v oblasti ústnej dutiny a čeľustí  
dermatovenerológia Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
detská chirurgia Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu detí  
detská dermatovenerológia Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
detská psychiatria Špecialista pre liečbu duševných ochorení u detí  
detské zubné lekárastvo Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
diabetická noha Internista špecializovaný na ochorenie diabetes mellitus (cukrovka) a na poruchy látkovej premeny a výživy  
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Internista špecializovaný na ochorenie diabetes mellitus (cukrovka) a na poruchy látkovej premeny a výživy  
diagnostická a intervenčná ezofagoduodenoskopia Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
diagnostická a intervenčná kolonoskopia Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
dialyzačné Oddelenie poskytujúce dialyzačnú liečbu pri zlyhávaní obličiek  
doliečovacie oddelenie Oddelenie pre chronických pacientov po vyliečení akútneho ohrozenia zdravia  
doprava poistencov Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
dopravná psychológia Psychológ je absolvent štúdia psychológie na filozofickej fakulte. Klinický psychológ je špecialista pre prácu s chorými ľuďmi. Môže mať titul PhDr. (doktor filozofie). Zaoberá sa najmä diagnostikou osobnosti, je kompetetný používať rôzne testy a diagnostické metódy. V liečbe používa napríklad metódy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Psychológ nie je lekár a nepredpisuje preto napríklad lieky.  
dorastové lekárstvo Lekár špecializovaný na diagnostiku a liečbu ochorení mládeže (dorast)  
drogové závislosti (liečba drogových závislostí) Interdisciplinárny odbor špecializovaný na diagnostiku a liečbu drogových závislosti  
elektroliečba Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
endokrinológia Internista špecializovaný na ochorenia žliaz a hormónov  
endoskopia respiračného systému Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko) Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
epidemiológia Špecialista na ochorenie s epidemickým (hromadným) výskytom  
ergoterapia, liečba prácou Terapia prácou  
foniatria Špecialista na poruchy reči pri poruche hlasu a sluchu  
funkčná diagnostika Lekársky odbor zaoberajúci sa diagnostikou ochorení pomocou merania funkčnej schopnosti orgánových systémov  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
gastroenterológia Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
gastroenterologická chirurgia Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu ochorení tráviacej sústavy - A 015 str. 75 - Vestník MZ SR  
geriatria Lekár špecializovaný na ochorenia vyššieho veku  
geriatrická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
gerontopsychiatria Psychiater špecializovaný na diagnostiku a liečbu duševných ochorení v staršom veku.  
gynekológia a pôrodníctvo Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov  
gynekologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
gynekologická sexuológia Gynekológ, ktorý sa špecializuje na sexuológiu  
gynekologická urológia Špecializácia zaoberajúca sa ochoreniami močového a genitálneho systému žien  
hematológia a transfuziológia Špecialista pre ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a transfúziu krvi  
hematologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
hepatológia Internista špecializovaný na ochorenia pečene  
hospic Zariadenie pre ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť o nevyliečiteľne chorých  
hrudníková chirurgia Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu orgánov hrudnej dutiny - A013 str. 66 - Vestník MZ SR  
hygiena detí a mládeže Lekár špecializovaný na hygienické predpisy týkajúce sa detí a dorstu  
hygiena výživy Špecialista zaoberajúci sa vplyvom výživy na zdravie človeka a možnými zdraviu škodlivými vplyvmi predmetov bežného používania.  
hygiena životného prostredia Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
implantológia Používanie implantátov (napríklad zubných) v medicíne  
individuálna rehabilitácia Špecialista pre fyzioterapiu  
infekčná JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
infektológia Špecialista na infekčné ochorenia  
inhalačná liečba Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
intervenčná rádiológia (radiačná onkológia) Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
intervenčná ultrasonografia v urológii Špecialista na ochorenia močových orgánov  
jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
kalmetizácia Špecialista na infekčné ochorenia  
kardiochirurgia Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu ochorení srdcového svalu.  
kardiológia Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
kardiologická JIS Kardiológ pracujúci na intenzívnej koronárnej jednotke (KJ) špecializovanej pre liečbu akútnych ochorení srdca  
kardiologické vyšetrovacie metódy Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
klinická biochémia Špecializuje sa na biochemické vyšetrenie krvi, interpretáciu vyšetrených nálezov a ich prínos pre diagnostiku rôznych ochorení.  
klinická farmakológia Špecialista pre účinky liekov a ich vzájomné ovplyvňovanie  
klinická fyzika  
klinická imunológia a alergológia Špecialista na alergické ochorenia  
klinická logopédia Špecialista na poruchy reči  
klinická mikrobiológia Špecialista pre určenie pôvodcov infekčných ochorení. Klinický mikrobiológ, virológ a parazitológ.  
klinická onkológia Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
klinická psychológia Psychológ je absolvent štúdia psychológie na filozofickej fakulte. Klinický psychológ je špecialista pre prácu s chorými ľuďmi. Môže mať titul PhDr. (doktor filozofie). Zaoberá sa najmä diagnostikou osobnosti, je kompetetný používať rôzne testy a diagnostické metódy. V liečbe používa napríklad metódy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Psychológ nie je lekár a nepredpisuje preto napríklad lieky.  
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
korektívna dermatológia Dermatovenerológ špecializovaný na liečbu kozmetických ochorení kože.  
kožná banka Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
laboratórna medicína Diagnostika ochorení pomocou laboratórnych vyšetrení  
lekáreň (verejná) Absolvent farmaceutickej fakulty, špecialista pre prípravu, skladovanie a účinky liekov.  
lekárska genetika Lekár alebo biológ špecializovaný na dedičné ochorenia  
letecká záchranná zdravotná služba Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
letecké lekárstvo Špecialista na hodnotenie zdravotného stavu leteckého personálu, na diagnostiku a liečbu ochorení súvisiacich s lietaním.  
liečebná pedagogika Terapeuticko-výchovné pôsobenie pri výchovných ťažkostiach  
liečebná rehabilit. a fyzioterapia porúch vybraných systémov Špecialista pre fyzioterapiu  
liečebná telesná výchova liečebna telesná výchova  
liečebná výživa (klinická výživa) Špecifikácia spôsobu stravovania a diéty počas choroby  
LSPP detská stomatologická Lekárska služba prvej pomoci v odbore detská stomatológia (ošetrenie zubov detí na pohotovosti)  
LSPP pre deti - ambulantná Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti  
LSPP pre deti - výjazdová Návštevná lekárska služba prvej pomoci pre deti  
LSPP pre dospelých - ambulantná Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých  
LSPP pre dospelých - výjazdová Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých s návštevnou službou  
LSPP stomatologická pre dospelých Lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológia (ošetrenie zubov) pre dospelých  
magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko) Diagnostická zobrazovacia metóda využívajúca zmeny vlastnosti magnetického poľa  
mamografia (ak je samostatné pracovisko) Špecialista na ochorenie prsníkov  
mamológia Špecialista na ochorenie prsníkov  
masáž Špecialista pre fyzioterapiu  
materno-fetálna medicína Zaoberá sa diagnostikou plodu vo vzťahu k matke  
maxilofaciálna chirurgia Chrirug špecializovaný na ochorenia a traumy tváre  
maxilofaciálna chirurgia JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
medicína drogových závislostí Špecialista pre liečbu závislostí od drog, alkoholu, patologického hráčstva a pod.  
medicínska informatika a bioštatistika Špecialista na štatistické spracovanie a zber medicínskych údajov.  
metabolická JIS Špecialista pre poruchy vnútorného prostredia (nefrológ, hepatológ)  
mikrochirurgia oka Pracovisko špecializované na mikrochirurgické zákroky na oku  
mobilná intenzívna jednotka Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
mobilný hospic Zariadenie pre ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť o nevyliečiteľne chorých  
mukogingiválna chirurgia Stomatológ špecializovaný na chirurgické výkony v oblasti ústnej dutiny a čeľustí  
mykológia Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
nefrológia Internista špecializovaný na ochorenia obličiek a vnútorného prostredia. Lekár dialyzačného centra.  
nemocničná krvná banka je zameraná na zabezpečenie dodávky transfúznych liekov do nemocnice  
neonatológia Pediater špecializovaný na vyšetrenie a liečbu novorodencov v období bezprostredne po pôrode  
neurochirurgia Chirurg špecializovaný na chirurgickú liečbu nervových ochorení (mozgu, miechy, periférnych nervov).  
neurochirurgická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
neurológia Špecialista pre ochorenia nervového systému (bolesti hlavy, chrbtice, mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex, demencia a pod.) - Koncepcia odboru A 009 str. 44: Vestník MZ SR  
neurologická JIS Neurológ pracujúci na intenzívnej cerebrálnej jednotke (ICJ) špecializovanej na akútne ochorenia nervového systému  
neuropsychiatria  
novorodenecké postele Pediater špecializovaný na vyšetrenie a liečbu novorodencov v období bezprostredne po pôrode  
nukleárna medicína Špecialista na diagnostické a liečebné metódy spojené s aplikáciou izotopov (napr. gamagrafia, pozitrónová emisná tomografia)  
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením Lekár špecializovaný na prevenciu ochorení v súvislosti s vplyvom žiarenia  
očná banka Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
očná optika Zariadenie pre vyšetrenie zrakovej ostrosti a predaj okuliarov  
oddelenie dlhodobo chorých Hospitalizácia pacientov s chronickými ochoreniami vyžadujúcich najmä ošetrovateľskú starostlivosť  
oftalmológia Špecialista pre ochorenia očí  
onkológia v chirurgii Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v gynekológii Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v otorinolaryngológii Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v urológii Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia vo vnútornom lekárstve Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
organizácia vojenského zdravotníctva  
ortopédia Špecialista na ochorenia pohybového systému  
ortopedická protetika Lekár špecializovaný na ortopedické náhrady  
ortpedická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko) Diagnostika hustoty kostí  
otorinolaryngológia Špecialista pre ochorenie ucha, nosa a krku  
otorinolaryngologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
paliatívna medicína  
paradontológia Stomatológ špecializovaný na ochorenia závesného aparátu zubov - paradentu  
patologická anatómia Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a histologickú diagnostiku odobratého tkaniva na vyšetrenie.  
pediatria Zmluvný lekár prvého kontaktu pre deti a dorast.  
pediatrická anestéziológia Špecialista v odbore anesteziológie a resuscitácie slúžiaci na oddelení intenzívnej starostlivosti (pooperačné stavy) alebo v sanitke urgentnej lekárskej pomoci  
pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie) Internista špecializovaný na ochorenia žliaz a hormónov  
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
pediatrická gynekológia Gynekológ špecializovaný na diagnostiku a liečbu detí  
pediatrická hematológia a onkológia Špecialista pre ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a transfúziu krvi  
pediatrická imunológia a alergiológia Špecialista na alergické ochorenia  
pediatrická infektológia Špecialista na infekčné ochorenia  
pediatrická intenzívna medicína Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
pediatrická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
pediatrická kardiológia Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
pediatrická nefrológia Internista špecializovaný na ochorenia obličiek a vnútorného prostredia. Lekár dialyzačného centra.  
pediatrická neurológia Pediater alebo neurológ špecializovaný na liečby nervových ochorení detí  
pediatrická oftalmológia Špecialista pre ochorenia očí  
pediatrická ortopédia Špecialista na ochorenia pohybového systému  
pediatrická otorinolaryngológia Špecialista pre ochorenie ucha, nosa a krku  
pediatrická pneumológia a ftizeológia Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
pediatrická rádiológia Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
pediatrická reumatológia Špecialista na zápalové ochorenia kĺbov, svalov a iných orgánov.  
pediatrická urgentná medicína Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
pediatrická urológia Špecialista na ochorenia močových orgánov  
perfuziológia  
plánované rodičovstvo a antikoncepcia Interdisciplinárny odbor zaoberajúci sa plánovaným rodičovstvom  
plastická chirurgia Chirurg špecializovaný na korekcie kozmetických vád, úpravu tváre, prsníkov, rekonštrukciu poškodených častí tela.  
pneumológia a ftizeológia Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
pneumologická a ftizeologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko) Počítačova tomografia - rádiografická zobrazovacia metóda využívajúca počítačovú rekonštrukciu rtg lúčov  
podávanie klasických masáží Špecialista pre fyzioterapiu  
podávanie podkožných plynových injekcií  
popáleninová JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
popáleninové oddelenie Liečba ťažkých popálením počas hospitalizácie  
pôrodná asistencia Absolventka strednej alebo vysokej školy špecializovaná na vedenie fyziologického pôrodu  
posudkové lekárstvo Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
pracovné lekárstvo Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
prevoz biologického materiálu  
príprava cytostatík Príprava cytostatík na onkologickú liečbu  
psychiatria Psychiater je absolvent lekárskej fakulty (MUDr.) so špecializáciou (atestáciou) v psychiatrii. Psychiatria sa zaoberá liečbou duševných ochorení ako napr. depresia, anxieta, schizofrénia a pod. Ich zoznam je napríklad v manuáli DSM-IV. V liečbe sa používajú najmä psychofarmakologické, psychoterapeutické a ďalšie liečebné postupy. Psychiatria sa zaoberá aj liečbou závislostí (alkoholizmus, drogy a pod.).  
psychiatrická sexuológia Lekár alebo psychológ špecializovaný na poruchy pohlavného života (urológ, gynekológ, psychiater)  
psychofyzická príprava na pôrod Psyhoclogická a fyzická príprava ženy na pôrod  
psychosomatická a behaviorálna medicína Lekársky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu somatických (orgánových) ochorení na ktorých vzniku sa predpokladá významná účasť psychického faktora  
radiačná onkológia Špecialista pre liečbu pomocou rtg terapie  
rádiológia Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
rehabilitácia v detskom veku Špecialista pre fyzioterapiu  
rehabilitácia v gynekológii Špecialista pre fyzioterapiu  
rehabilitácia v pôrodníctve Špecialista pre fyzioterapiu  
reprodukčná medicína zaoberá sa možnosťami asistovanej reprodukcie (IVF)  
reumatológia Špecialista na zápalové ochorenia kĺbov, svalov a iných orgánov.  
revízne lekárenstvo Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne lekárstvo Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne ošetrovateľstvo Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne zubné lekárstvo Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
rýchla lekárska pomoc Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára) Rýchly zdravotný prevoz chorých a ranených do nemocnice bez lekára  
služby zdravia pri práci Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca v zdravotníctve  
sonografia (ako samostatné pracovisko) Lekár špecilizovaný na diagnostiku pomocou ultrazvuku  
spondylochirurgia Multidisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá operačnou liečbou vrodených a získaných chýb, úrazov, degeneratívnych zmien a nádorov v oblasti chrbtice.  
spondylochirurgická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
stomatológia Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
stomatologická protetika Zhotovovanie zubných náhrad (mostíkov)  
súdne lekárstvo Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a ostatné úkony (vyšetrenie biologického materiálu) v súvislosti s podozrením na trestný čin a pri náhlom úmrtí.  
svetloliečba Psychiater je absolvent lekárskej fakulty (MUDr.) so špecializáciou (atestáciou) v psychiatrii. Psychiatria sa zaoberá liečbou duševných ochorení ako napr. depresia, anxieta, schizofrénia a pod. Ich zoznam je napríklad v manuáli DSM-IV. V liečbe sa používajú najmä psychofarmakologické, psychoterapeutické a ďalšie liečebné postupy. Psychiatria sa zaoberá aj liečbou závislostí (alkoholizmus, drogy a pod.).  
špecializovaná urgentná starostlivosť Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
špeciálna pedagogika Zaoberá sa výchovou a vzdelávaním detí alebo dospelých postihnutých rôznymi problémami - telesnými, zmyslovými, duševnými, zdravotnými...  
špeciálna rádiológia Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
technológia rádiofarmák Príprava rádiofarmák pre liečbu v onkológii  
telovýchovné lekárstvo Lekár špecializovaný na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení v súvislosti so športovou aktivitou.  
teploliečba Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
trakčná liečba Špecialista pre fyzioterapiu  
transplantačné Klinika alebo oddelenie vykonávajúce transplantácie orgánov  
tropická medicína Medicínsky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení vyskytujúcich sa prevažne v trópoch  
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov  
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
úrazová chirurgia Chirurg alebo ortopéd špecializovaný na úrazy - Koncepcia úrazovej chirurgie- traumatológie  
úrazová JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
urgentná medicína Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
urológia Špecialista na ochorenia močových orgánov  
urologická JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
vaňové a bazénové kúpele Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
verejné zdravotníctvo Zaoberá sa hygienou a prevenciou ochorení  
vnútorné lekárstvo Špecialista pre vnútorné ochorenia (srdca, ciev, pečene, plúc, pankreasu, žalúdka, čriev, obličiek, endokrinných žliaz...)  
vodná záchranná zdravotná služba Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
vodoliečba Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast Lekár špecializovaný na diagnostiku a liečbu ochorení mládeže (dorast)  
všeobecné lekárstvo Lekár prvého kontaktu (obvodný, závodný, rodinný). Poistenec má zmluvný vzťah s praktickým lekárom, ktorého môže zmeniť najskôr po 6 mesiacov. Praktický lekár lieči väčšinu ochorení a na špeciálne vyšetrenia odporučí pacienta odborníkovi alebo do nemocnice.  
výchova k zdraviu Edukácia k prevencii ochorení spôsobených vplyvom vonkajšieho prostredia  
výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne) Absolvent farmaceutickej fakulty, špecialista pre prípravu, skladovanie a účinky liekov.  
vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a histologickú diagnostiku odobratého tkaniva na vyšetrenie.  
zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
zdravie pri práci Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
zdravotná sestra Pracovník so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním zabezpečujúci ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta  
zdravotnícka ekológia  
zubná technika  
ženská poradňa Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov