Zoznam zdravotníckych odborností

názov odbornosti popis
ados, ošetrovateľstvo  Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou, alebo občanom, výlučne na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.  
afaziológia  Špecialista na poruchy reči  
akupunktúra  Lekár špecializovaný na liečbu pomocou ihiel a využívajúci v liečbe aj ďalšie metódy akupunktúry - Koncepcia odboru akupunktúra  
algeziológia  Špecialista (neurológ, lekár ÁRO) pre liečbu benígnej a malígnej bolesti (pri nádoroch) - Koncepcia odboru liečby bolesti - algeziológia  
andrológia  Špecialista na ochorenia súvisiacimi s mužskými pohlavnými hormónmi  
anestéziológia a intenzívna medicína  Špecialista v odbore anesteziológie a resuscitácie slúžiaci na oddelení intenzívnej starostlivosti (pooperačné stavy) alebo v sanitke urgentnej lekárskej pomoci  
angiológia  Internista alebo chirurg špecializovaný na ochorenia ciev  
arytmia a koronárna jednotka  Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
audiológia  Špecializačný obor zaoberajúci sa poruchami sluchu a ich diagnostikou  
audiometria  Meranie sluchu  
audioprotetika  Špecialista, ktorý sa zaoberá liečbou porúch sluchu pomocou protetických náhrad  
biomedicínsky výskum - všeobecne   
centrálna sterilizácia   
centrálne operačné sály  Centrálne operačné sály v nemocnici  
centrálny príjem  Špecializované oddelenie v nemocnici zabezpečujúce príjem akútnych pacientov  
chemoterapia nádorov  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
chirurgia  Špecialista pre operačnú liečbu ochorení alebo úrazov  
chirurgia ruky  Špecialista pre operačnú liečbu ochorení alebo úrazov  
chirurgická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
choroby slizníc ústnej dutiny  Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
cievna chirurgia  Chirurg špecializovaný na cievne operácie  
cievna chirurgia jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
cystická fibróza  Lekár špecilizovaný na diagnostiku a liečbu ochorenia cystická fibróza  
čeľustná ortopédia  Špecialista pre ochorenia čeľustí  
dentoalveolárna chirurgia  Stomatológ špecializovaný na chirurgické výkony v oblasti ústnej dutiny a čeľustí  
dermatovenerológia  Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
detská chirurgia  Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu detí  
detská dermatovenerológia  Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
detská psychiatria  Špecialista pre liečbu duševných ochorení u detí  
detské zubné lekárastvo  Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
diabetická noha  Internista špecializovaný na ochorenie diabetes mellitus (cukrovka) a na poruchy látkovej premeny a výživy  
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  Internista špecializovaný na ochorenie diabetes mellitus (cukrovka) a na poruchy látkovej premeny a výživy  
diagnostická a intervenčná ezofagoduodenoskopia  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
diagnostická a intervenčná kolonoskopia  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
dialyzačné  Oddelenie poskytujúce dialyzačnú liečbu pri zlyhávaní obličiek  
doliečovacie oddelenie  Oddelenie pre chronických pacientov po vyliečení akútneho ohrozenia zdravia  
doprava poistencov  Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
dopravná psychológia  Psychológ je absolvent štúdia psychológie na filozofickej fakulte. Klinický psychológ je špecialista pre prácu s chorými ľuďmi. Môže mať titul PhDr. (doktor filozofie). Zaoberá sa najmä diagnostikou osobnosti, je kompetetný používať rôzne testy a diagnostické metódy. V liečbe používa napríklad metódy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Psychológ nie je lekár a nepredpisuje preto napríklad lieky.  
dorastové lekárstvo  Lekár špecializovaný na diagnostiku a liečbu ochorení mládeže (dorast)  
drogové závislosti (liečba drogových závislostí)  Interdisciplinárny odbor špecializovaný na diagnostiku a liečbu drogových závislosti  
elektroliečba  Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
endokrinológia  Internista špecializovaný na ochorenia žliaz a hormónov  
endoskopia respiračného systému  Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
epidemiológia  Špecialista na ochorenie s epidemickým (hromadným) výskytom  
ergoterapia, liečba prácou  Terapia prácou  
foniatria  Špecialista na poruchy reči pri poruche hlasu a sluchu  
funkčná diagnostika  Lekársky odbor zaoberajúci sa diagnostikou ochorení pomocou merania funkčnej schopnosti orgánových systémov  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
gastroenterológia  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
gastroenterologická chirurgia  Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu ochorení tráviacej sústavy - A 015 str. 75 - Vestník MZ SR  
geriatria  Lekár špecializovaný na ochorenia vyššieho veku  
geriatrická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
gerontopsychiatria  Psychiater špecializovaný na diagnostiku a liečbu duševných ochorení v staršom veku.  
gynekológia a pôrodníctvo  Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov  
gynekologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
gynekologická sexuológia  Gynekológ, ktorý sa špecializuje na sexuológiu  
gynekologická urológia  Špecializácia zaoberajúca sa ochoreniami močového a genitálneho systému žien  
hematológia a transfuziológia  Špecialista pre ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a transfúziu krvi  
hematologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
hepatológia  Internista špecializovaný na ochorenia pečene  
hospic  Zariadenie pre ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť o nevyliečiteľne chorých  
hrudníková chirurgia  Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu orgánov hrudnej dutiny - A013 str. 66 - Vestník MZ SR  
hygiena detí a mládeže  Lekár špecializovaný na hygienické predpisy týkajúce sa detí a dorstu  
hygiena výživy  Špecialista zaoberajúci sa vplyvom výživy na zdravie človeka a možnými zdraviu škodlivými vplyvmi predmetov bežného používania.  
hygiena životného prostredia  Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
implantológia  Používanie implantátov (napríklad zubných) v medicíne  
individuálna rehabilitácia  Špecialista pre fyzioterapiu  
infekčná jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
infektológia  Špecialista na infekčné ochorenia  
inhalačná liečba  Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
intervenčná rádiológia (radiačná onkológia)  Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
intervenčná ultrasonografia v urológii  Špecialista na ochorenia močových orgánov  
jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov jirs  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
jis jednotka intenzívnej starostlivosti - interná jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
kalmetizácia  Špecialista na infekčné ochorenia  
kardiochirurgia  Chirurg špecializovaný na operačnú liečbu ochorení srdcového svalu.  
kardiológia  Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
kardiologická jis  Kardiológ pracujúci na intenzívnej koronárnej jednotke (KJ) špecializovanej pre liečbu akútnych ochorení srdca  
kardiologické vyšetrovacie metódy  Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
klinická biochémia  Špecializuje sa na biochemické vyšetrenie krvi, interpretáciu vyšetrených nálezov a ich prínos pre diagnostiku rôznych ochorení.  
klinická farmakológia  Špecialista pre účinky liekov a ich vzájomné ovplyvňovanie  
klinická fyzika   
klinická imunológia a alergológia  Špecialista na alergické ochorenia  
klinická logopédia  Špecialista na poruchy reči  
klinická mikrobiológia  Špecialista pre určenie pôvodcov infekčných ochorení. Klinický mikrobiológ, virológ a parazitológ.  
klinická onkológia  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
klinická psychológia  Psychológ je absolvent štúdia psychológie na filozofickej fakulte. Klinický psychológ je špecialista pre prácu s chorými ľuďmi. Môže mať titul PhDr. (doktor filozofie). Zaoberá sa najmä diagnostikou osobnosti, je kompetetný používať rôzne testy a diagnostické metódy. V liečbe používa napríklad metódy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Psychológ nie je lekár a nepredpisuje preto napríklad lieky.  
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
korektívna dermatológia  Dermatovenerológ špecializovaný na liečbu kozmetických ochorení kože.  
kožná banka  Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
laboratórna medicína  Diagnostika ochorení pomocou laboratórnych vyšetrení  
lekáreň (verejná)  Absolvent farmaceutickej fakulty, špecialista pre prípravu, skladovanie a účinky liekov.  
lekárska genetika  Lekár alebo biológ špecializovaný na dedičné ochorenia  
letecká záchranná zdravotná služba  Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
letecké lekárstvo  Špecialista na hodnotenie zdravotného stavu leteckého personálu, na diagnostiku a liečbu ochorení súvisiacich s lietaním.  
liečebná pedagogika  Terapeuticko-výchovné pôsobenie pri výchovných ťažkostiach  
liečebná rehabilit. a fyzioterapia porúch vybraných systémov  Špecialista pre fyzioterapiu  
liečebná telesná výchova  liečebna telesná výchova  
liečebná výživa (klinická výživa)  Špecifikácia spôsobu stravovania a diéty počas choroby  
lspp detská stomatologická  Lekárska služba prvej pomoci v odbore detská stomatológia (ošetrenie zubov detí na pohotovosti)  
lspp pre deti - ambulantná  Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti  
lspp pre deti - výjazdová  Návštevná lekárska služba prvej pomoci pre deti  
lspp pre dospelých - ambulantná  Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých  
lspp pre dospelých - výjazdová  Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých s návštevnou službou  
lspp stomatologická pre dospelých  Lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológia (ošetrenie zubov) pre dospelých  
magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)  Diagnostická zobrazovacia metóda využívajúca zmeny vlastnosti magnetického poľa  
mamografia (ak je samostatné pracovisko)  Špecialista na ochorenie prsníkov  
mamológia  Špecialista na ochorenie prsníkov  
masáž  Špecialista pre fyzioterapiu  
materno-fetálna medicína  Zaoberá sa diagnostikou plodu vo vzťahu k matke  
maxilofaciálna chirurgia  Chrirug špecializovaný na ochorenia a traumy tváre  
maxilofaciálna chirurgia jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
medicína drogových závislostí  Špecialista pre liečbu závislostí od drog, alkoholu, patologického hráčstva a pod.  
medicínska informatika a bioštatistika  Špecialista na štatistické spracovanie a zber medicínskych údajov.  
metabolická jis  Špecialista pre poruchy vnútorného prostredia (nefrológ, hepatológ)  
mikrochirurgia oka  Pracovisko špecializované na mikrochirurgické zákroky na oku  
mobilná intenzívna jednotka  Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
mobilný hospic  Zariadenie pre ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť o nevyliečiteľne chorých  
mukogingiválna chirurgia  Stomatológ špecializovaný na chirurgické výkony v oblasti ústnej dutiny a čeľustí  
mykológia  Špecialista na ochorenie kože, slizníc a pohlavných orgánov  
nefrológia  Internista špecializovaný na ochorenia obličiek a vnútorného prostredia. Lekár dialyzačného centra.  
nemocničná krvná banka  je zameraná na zabezpečenie dodávky transfúznych liekov do nemocnice  
neonatológia  Pediater špecializovaný na vyšetrenie a liečbu novorodencov v období bezprostredne po pôrode  
neurochirurgia  Chirurg špecializovaný na chirurgickú liečbu nervových ochorení (mozgu, miechy, periférnych nervov).  
neurochirurgická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
neurológia  Špecialista pre ochorenia nervového systému (bolesti hlavy, chrbtice, mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex, demencia a pod.) - Koncepcia odboru A 009 str. 44: Vestník MZ SR  
neurologická jis  Neurológ pracujúci na intenzívnej cerebrálnej jednotke (ICJ) špecializovanej na akútne ochorenia nervového systému  
neuropsychiatria   
novorodenecké postele  Pediater špecializovaný na vyšetrenie a liečbu novorodencov v období bezprostredne po pôrode  
nukleárna medicína  Špecialista na diagnostické a liečebné metódy spojené s aplikáciou izotopov (napr. gamagrafia, pozitrónová emisná tomografia)  
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením  Lekár špecializovaný na prevenciu ochorení v súvislosti s vplyvom žiarenia  
očná banka  Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
očná optika  Zariadenie pre vyšetrenie zrakovej ostrosti a predaj okuliarov  
oddelenie dlhodobo chorých  Hospitalizácia pacientov s chronickými ochoreniami vyžadujúcich najmä ošetrovateľskú starostlivosť  
oftalmológia  Špecialista pre ochorenia očí  
onkológia v chirurgii  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v gynekológii  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v otorinolaryngológii  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia v urológii  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkológia vo vnútornom lekárstve  Špecialista pre liečbu nádorových ochorení  
onkologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
organizácia vojenského zdravotníctva   
ortopédia  Špecialista na ochorenia pohybového systému  
ortopedická protetika  Lekár špecializovaný na ortopedické náhrady  
ortpedická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)  Diagnostika hustoty kostí  
otorinolaryngológia  Špecialista pre ochorenie ucha, nosa a krku  
otorinolaryngologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
paliatívna medicína   
paradontológia  Stomatológ špecializovaný na ochorenia závesného aparátu zubov - paradentu  
patologická anatómia  Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a histologickú diagnostiku odobratého tkaniva na vyšetrenie.  
pediatria  Zmluvný lekár prvého kontaktu pre deti a dorast.  
pediatrická anestéziológia  Špecialista v odbore anesteziológie a resuscitácie slúžiaci na oddelení intenzívnej starostlivosti (pooperačné stavy) alebo v sanitke urgentnej lekárskej pomoci  
pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)  Internista špecializovaný na ochorenia žliaz a hormónov  
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa  Internista špecializovaný na ochorenia tráviaceho systému  
pediatrická gynekológia  Gynekológ špecializovaný na diagnostiku a liečbu detí  
pediatrická hematológia a onkológia  Špecialista pre ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a transfúziu krvi  
pediatrická imunológia a alergiológia  Špecialista na alergické ochorenia  
pediatrická infektológia  Špecialista na infekčné ochorenia  
pediatrická intenzívna medicína  Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
pediatrická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
pediatrická kardiológia  Internista špecializovaný na ochorenia srdca  
pediatrická nefrológia  Internista špecializovaný na ochorenia obličiek a vnútorného prostredia. Lekár dialyzačného centra.  
pediatrická neurológia  Pediater alebo neurológ špecializovaný na liečby nervových ochorení detí  
pediatrická oftalmológia  Špecialista pre ochorenia očí  
pediatrická ortopédia  Špecialista na ochorenia pohybového systému  
pediatrická otorinolaryngológia  Špecialista pre ochorenie ucha, nosa a krku  
pediatrická pneumológia a ftizeológia  Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
pediatrická rádiológia  Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
pediatrická reumatológia  Špecialista na zápalové ochorenia kĺbov, svalov a iných orgánov.  
pediatrická urgentná medicína  Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
pediatrická urológia  Špecialista na ochorenia močových orgánov  
perfuziológia   
plánované rodičovstvo a antikoncepcia  Interdisciplinárny odbor zaoberajúci sa plánovaným rodičovstvom  
plastická chirurgia  Chirurg špecializovaný na korekcie kozmetických vád, úpravu tváre, prsníkov, rekonštrukciu poškodených častí tela.  
pneumológia a ftizeológia  Internista špecializovaný na ochorenia dýchacieho systému, na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb  
pneumologická a ftizeologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)  Počítačova tomografia - rádiografická zobrazovacia metóda využívajúca počítačovú rekonštrukciu rtg lúčov  
podávanie klasických masáží  Špecialista pre fyzioterapiu  
podávanie podkožných plynových injekcií   
popáleninová jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
popáleninové oddelenie  Liečba ťažkých popálením počas hospitalizácie  
pôrodná asistencia  Absolventka strednej alebo vysokej školy špecializovaná na vedenie fyziologického pôrodu  
posudkové lekárstvo  Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
pracovné lekárstvo  Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  Špecialista ktorý sa zaoberá chorobami z povolania. Pozná účinky toxických látok na zdravie človeka (toxikológ)  
prevoz biologického materiálu   
príprava cytostatík  Príprava cytostatík na onkologickú liečbu  
psychiatria  Psychiater je absolvent lekárskej fakulty (MUDr.) so špecializáciou (atestáciou) v psychiatrii. Psychiatria sa zaoberá liečbou duševných ochorení ako napr. depresia, anxieta, schizofrénia a pod. Ich zoznam je napríklad v manuáli DSM-IV. V liečbe sa používajú najmä psychofarmakologické, psychoterapeutické a ďalšie liečebné postupy. Psychiatria sa zaoberá aj liečbou závislostí (alkoholizmus, drogy a pod.).  
psychiatrická sexuológia  Lekár alebo psychológ špecializovaný na poruchy pohlavného života (urológ, gynekológ, psychiater)  
psychofyzická príprava na pôrod  Psyhoclogická a fyzická príprava ženy na pôrod  
psychosomatická a behaviorálna medicína  Lekársky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu somatických (orgánových) ochorení na ktorých vzniku sa predpokladá významná účasť psychického faktora  
radiačná onkológia  Špecialista pre liečbu pomocou rtg terapie  
rádiológia  Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
rehabilitácia v detskom veku  Špecialista pre fyzioterapiu  
rehabilitácia v gynekológii  Špecialista pre fyzioterapiu  
rehabilitácia v pôrodníctve  Špecialista pre fyzioterapiu  
reprodukčná medicína  zaoberá sa možnosťami asistovanej reprodukcie (IVF)  
reumatológia  Špecialista na zápalové ochorenia kĺbov, svalov a iných orgánov.  
revízne lekárenstvo  Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne lekárstvo  Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne ošetrovateľstvo  Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
revízne zubné lekárstvo  Vyjadruje sa k posudzovaniu dlhodobej práceneschopnosti a invalidity.  
rýchla lekárska pomoc  Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)  Rýchly zdravotný prevoz chorých a ranených do nemocnice bez lekára  
služby zdravia pri práci  Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
sociálna práca v zdravotníctve  Sociálna práca v zdravotníctve  
sonografia (ako samostatné pracovisko)  Lekár špecilizovaný na diagnostiku pomocou ultrazvuku  
spondylochirurgia  Multidisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá operačnou liečbou vrodených a získaných chýb, úrazov, degeneratívnych zmien a nádorov v oblasti chrbtice.  
spondylochirurgická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
stomatológia  Absolvent špecializovaného štúdia stomatológie na lekárskej fakulte s praxou v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu  
stomatologická protetika  Zhotovovanie zubných náhrad (mostíkov)  
súdne lekárstvo  Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a ostatné úkony (vyšetrenie biologického materiálu) v súvislosti s podozrením na trestný čin a pri náhlom úmrtí.  
svetloliečba  Psychiater je absolvent lekárskej fakulty (MUDr.) so špecializáciou (atestáciou) v psychiatrii. Psychiatria sa zaoberá liečbou duševných ochorení ako napr. depresia, anxieta, schizofrénia a pod. Ich zoznam je napríklad v manuáli DSM-IV. V liečbe sa používajú najmä psychofarmakologické, psychoterapeutické a ďalšie liečebné postupy. Psychiatria sa zaoberá aj liečbou závislostí (alkoholizmus, drogy a pod.).  
špecializovaná urgentná starostlivosť  Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
špeciálna pedagogika  Zaoberá sa výchovou a vzdelávaním detí alebo dospelých postihnutých rôznymi problémami - telesnými, zmyslovými, duševnými, zdravotnými...  
špeciálna rádiológia  Špecialista na diagnostiku pomocou rtg, CT, MR, ultrazvuku a rádioterapie  
technológia rádiofarmák  Príprava rádiofarmák pre liečbu v onkológii  
telovýchovné lekárstvo  Lekár špecializovaný na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení v súvislosti so športovou aktivitou.  
teploliečba  Lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohybového systému fyzikálnymi metódami a liečebnou rehabilitáciou  
trakčná liečba  Špecialista pre fyzioterapiu  
transplantačné  Klinika alebo oddelenie vykonávajúce transplantácie orgánov  
tropická medicína  Medicínsky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení vyskytujúcich sa prevažne v trópoch  
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve  Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov  
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka)  Skladovanie tkanív a orgánov pre účely transplantácie  
úrazová chirurgia  Chirurg alebo ortopéd špecializovaný na úrazy - Koncepcia úrazovej chirurgie- traumatológie  
úrazová jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
urgentná medicína  Špecialista pre náhle vzniknuté ochorenia a úrazy vyžadujúce urgentnú diagnostiku a liečbu  
urológia  Špecialista na ochorenia močových orgánov  
urologická jis  Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre život ohrozujúce ochorenia  
vaňové a bazénové kúpele  Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
verejné zdravotníctvo  Zaoberá sa hygienou a prevenciou ochorení  
vnútorné lekárstvo  Špecialista pre vnútorné ochorenia (srdca, ciev, pečene, plúc, pankreasu, žalúdka, čriev, obličiek, endokrinných žliaz...)  
vodná záchranná zdravotná služba  Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
vodoliečba  Špecialista pre kúpeľnú liečbu  
všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast  Lekár špecializovaný na diagnostiku a liečbu ochorení mládeže (dorast)  
všeobecné lekárstvo  Lekár prvého kontaktu (obvodný, závodný, rodinný). Poistenec má zmluvný vzťah s praktickým lekárom, ktorého môže zmeniť najskôr po 6 mesiacov. Praktický lekár lieči väčšinu ochorení a na špeciálne vyšetrenia odporučí pacienta odborníkovi alebo do nemocnice.  
výchova k zdraviu  Edukácia k prevencii ochorení spôsobených vplyvom vonkajšieho prostredia  
výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)  Absolvent farmaceutickej fakulty, špecialista pre prípravu, skladovanie a účinky liekov.  
vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve  Lekár vykonávajúci pitvu zomrelého a histologickú diagnostiku odobratého tkaniva na vyšetrenie.  
zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby  Špecialista pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlych poruchách zdravia a pri prevoze ťažko chorých pacientov.  
zdravie pri práci  Lekár špecializovaný na hygienu bývania a pracovísk  
zdravotná sestra  Pracovník so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním zabezpečujúci ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta  
zdravotnícka ekológia   
zubná technika   
ženská poradňa  Ženský lekár špecializovaný na liečbu ochorení pohlavných orgánov žien a prsníkov