hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
R00-R99

XVIII. kapitola - Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00-R99)

Zaradenie: XVIII. kapitola - Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00-R99)

Doplňujúce informácie:
Do tejto kapitoly patria subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne výsledky klinických alebo iných vyšetrení a nepresne definované stavy, ktoré sa neoznačujú diagnózou zaraditeľnou inde.
Subjektívne a objektívne príznaky, ktoré svedčia o určitej diagnóze, sa uvádzajú v položkách iných kapitol klasifikácie. Všeobecne položky tejto kapitoly zahŕňajú menej presne definované stavy a príznaky, ktoré približne rovnako naznačujú dve alebo viaceré choroby, či postihnutie dvoch alebo viacerých sústav a pri ktorých chýba potrebná analýza prípadu na stanovenie konečnej diagnózy. Prakticky všetky položky v tejto kapitole by sa mohli označiť ako “bližšie neurčené” alebo “nejasného pôvodu”, alebo “prechodné”.Pri rozhodovaní, či zaradiť subjektívne a objektívne príznaky do tejto kapitoly alebo niektorej inej kapitoly treba použiť Abecedný zoznam. Zvyšné podpoložky očíslované znakom .8 sú určené pre príznaky, ktoré sa nedajú zatriediť inde.
V položkách R00 – R99 sú zahrnuté stavy a príznaky:
a) prípady, pri ktorých sa nedala určiť presnejšia diagnóza ani po vyšetrení všetkých faktov vzťahujúcich sa na prípad;
b) subjektívne a objektívne príznaky v čase prvého vyšetrenia, ktoré sa ukázali ako prechodné a ktorých príčina sa nedala určiť;
c) predbežné diagnózy u pacientov, ktorí sa nedostavili na ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie;
d) prípady pacientov preložených inde na vyšetrenie alebo liečenie skôr, ako sa určila diagnóza;
e) prípady, pri ktorých nebola k dispozícii presnejšia diagnóza pre ktorúkoľvek inú príčinu;
f) doplnkové informácie, týkajúce sa určitých príznakov, ktoré predstavujú samy osebe významné problémy v lekárskej starostlivosti
Nepatria sem:
Abnormálne nálezy pri prenatálnom skríningovom vyšetrení matky (O28.-)
Určité stavy, ktoré majú svoj pôvod v prenatálnom období (P00 – P96)
Táto kapitola sa delí na podskupiny:
R00-R09 Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené
R10-R19 Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha
R20-R23 Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva
R25-R29 Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
R30-R39 Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy
R40-R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania
R47-R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu
R50-R69 Celkové subjektívne a objektívne príznaky
R70-R79 Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy
R80-R82 Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy
R83-R89 Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy
R90-R94 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy
R95-R99 Nepresne určené a neznáme príčiny smrti
Táto kapitola obsahuje kódy s výkričníkom:
R65! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS)