DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ

Týmto pojmom sa označuje užívanie a nadužívanie látok, ktoré vyvolávajú toleranciu, psychickú a fyzickú závislosť. Pri prerušení dodávania látky do organizmu dochádza k abstinenčným príznakom. Často sa závislosť zistí náhodne, napríklad pri hospitalizácii pre iné ochorenie. Biochemické testy v krvi a v moči môžu odhaliť prítomnosť niektorých látok v organizme. Drogová závislosť sa prejavuje na lieky dostupné na lekársky predpis a na látky dostupné na nelegálnom trhu. 

SEDATÍVA

V našich podmienkach je najčastejšia závislosť na benzodiazepínoch (Diazepam). Nebezpečná je v hlavne v kombinácií s alkoholom. Tieto lieky sú určené pre používanie na obmedzenú dobu (na 1 mesiac). Pri dlhšom užívaní dochádza vzniku tolerancie, je potrebné užívať väčšiu dávku lieku a vyvíja sa fyzická závislosť. Akútna otrava sa prejavuje slabosťou svalov, závratmi, poruchami koordinácie až útlmom dýchania. Liek má euforizačné a tlmivé účinky, preto po prerušení užívania dochádza k abstinenčným príznakom i s latenciou niekoľko dní (tras tela, búšenie srdca, poruchy spánku, pocity strachu, epileptické záchvaty pri náhlom prerušení). Sú známe prípady pacientov užívajúcich 80-100 mg Diazepamu denne, v takýchto prípadoch sa odvykacia liečba realizuje formou hospitalizácie. Antidotom pri akútnej otrave benzodiazepínmi je flumazenil.

NIKOTÍN

Už po 8 sekundách môže nikotín v cigarete ovplyvňovať mozog (15 % nikotínu). Povzbudzuje pamäť, zlepšuje koncentráciu a navodzuje pocity uvoľnenia. Predpokladá sa, že uvoľňuje serotonín. Zrýchľuje frekvenciu srdcovej činnosti a dýchania, zvyšuje krvný tlak. Abstinenčné príznaky sa prejavujú zvýšenou dráždivosťou, bolesťami hlavy, ospalosťou a zvýšením chuti k jedlu. Ostatné škodlivé aspekty fajčenia sú dobré známe, a sú označené na každom balení cigariet.

STIMULANCIÁ

KOKAÍN, FENMETRAZÍN, AMFETAMÍN

Od roku 1993 celosvetovo stúpla spotreba kokaínu. Užíva sa vo forme kokaín hydrochloridu na nosnú inhaláciu alebo intravenózne (crack). Táto látka spôsobuje eufóriu, ktorá často trvá len niekoľko minút, pričom často je vystriedaná depresiou. Môže spôsobovať i predráždenosť a halucinácie. Kokaín zvyšuje dopaminergnú synaptickú aktivitu. Zrenice sú dilatované, krvný tlak zvýšený, aktivita je zvýšená, chuť do jedla znížená. Predávkovanie spôsobuje zvýšnie teploty, srdcové arytmie, epileptické záchvaty a kolaps obehového a dýchacieho systému. Ďalšie komplikácie sú neurologické a kardiologické, ako i lokálne - vred alebo prederavenie nosnej priehradky. V liečbe agitovanosti sa používa Diazepam, Haloperidol, Chlorpromazín, potrebná je i liečba hypertenzie, chladenie ľadom a ďalšie liečebné postupy. Pri otrave kokaínom sa môže podať i dantrolén intravenózne. Pri predávkovaní amfetamínom sa podáva aktívne uhlie a preháňadlo, pri zlyhaní obličiek je niekedy nevyhnutná hemodialýza. 

INHALAČNÉ LÁTKY

Používajú sa prchavé látky meniace skupenstvo pri izbovej teplote. V našich podmienkach sa najčastejšie používal toluén. Po inhalácií organických rozpúšťadiel dochádza k intoxikácií so závratmi, búšením srdca, poškodeniu mozgu, nervov, pečene a obličiek. Liečba je v okamžitom pozastavení prístupu k prchavým látkam a podľa potreby i psychiatrická.

OPIÁTY

HEROÍN, MORFIN, METHADON, HYDROMORFIN

Sú to prípravky z opiových alkaloidov (opos = šťava). Z jednej makovice sa dá získať až 0,10 g opia. Účinkujú na špeciálnych receptoroch vo viacerých orgánových systémoch. Synteticky pripravené látky s týmto účinkom sa nazývajú opioidy. V medicíne sa používajú v liečbe bolesti látky (pentazocin, butorfanol, buprenorfin), ktoré sú agonisti na kappa opiátových receptoroch a súčasne antagonisti na mu (morfinových) receptoroch. Heroín (di-acetyl morfín) je hydrolyzovaný na morfín a výrazne ovplyvňuje mozgové opiátové receptory. Morfín potlačuje vnímanie bolesti, tlmí dráždivosť dýchacieho centra, vyvoláva eufóriu a môže spôsobovať závislosť. Najúčinnejší je na bolesť spojenú so strachom, ovplyvňuje afektívnu (pocitovú) zložku bolesti. Vzniká však tolerancia, s potrebou zvyšovať dávky. Akútne predávkovanie sa prejaví nedostatkom dychu, zmodraním tela (cyanózou), a poruchou vedomia, v najťažšom prípade kómou. Zrenice sú väčšinou úzke, často je zvýšená teplota, môžu sa vyskytnúť i epileptické záchvaty. V liečbe sa používa hydrochlorid naloxónu intravenózne, ktorý rozšíri zrenice, zlepší stav vedomia a dýchanie v priebehu niekoľkých minút. Abstinenčné príznaky sa dostavujú 8-10 hodín po poslednej injekcii. Prejavujú sa hlavne nepokojom, potením, pocitmi strachu, zvracaním, nechutenstvom, a obehovým zlyhaním. Tieto ťažkostí trvajú asi týždeň. Methadon má účinok ktorý pretrváva oveľa dlhšie, a potom i abstinenčné príznaky trvajú dlhšie. Prognóza chronickej otravy je nepriaznivá, dochádza k zanedbaniu výživy, infekčným ochoreniam, časté sú i samovraždy. Ako opiový antagonista s dlhodobým účinkom sa používa naltrexone, pred zahájením terapie musí byť pacient detoxikovaný.

CANNABIS (MARIHUANA A HAŠIŠ)

Indické konope je známe v toxikománií vyše 5000 rokov. Používa sa vo forme inhalácie, kedy je účinok najvýraznejší. Efekt pretrváva asi 3 hodiny. Po štádiu úzkosti nasleduje krátke štádium eufórie. Je porušené vnímanie okolia a času. Srdcová činnosť sa zrýchľuje, spojovky sú nastrieknuté, často je suchosť v ústach, môže sa objaviť i tras. Pozitívny test v moči je 1 a viac týždňov po požití drogy. Pri dlhodobom používaní sa môžú vyskytovať problémy s učením, panické ataky a pocity strachu. V liečbe sa pri agitovanosti používajú benzodiazepíny (Diazepam). Ťažšia závislosť vyžaduje hospitalizáciu, následnú psychoterapiu a resocializáciu.

HALUCINOGÉNY (LSD, DMT, PCP, MDMA)

Ich názov je odvodený z ich schopnosti navodzovať poruchy vnímania. LSD ovplyvňuje serotoninergné a ďalšie systémy mozgu.  Stimulujú sympatikový nervový systém. Psychoaktívny efekt nastáva asi po 1 hodine a je individuálny, v závislosti na dávke a osobe, ktorá si drogu aplikuje. Môžu sa objaviť i zrakové halucinácie. Účinok trvá asi 12 hodín. Komplikáciou používania sú panické ataky a psychotické stavy (bad trip). Predávkovanie sa prejavuje agresívnym psychotickým správaním, rozšírením zreníc, zvýšením krvného tlaku, zvýšením tuhosti svalov (rigidita). Niekedy sa prežitá halucinácia objaví i neskôr s časovým odstupom (flashbacks). V liečbe sa u agitovaných pacientov aplikuje haloperidol a lorazepam, často je nevyhnutná neuroleptická liečba počas hospitalizácie.

ANTICHOLINERGIKÁ (atropín)

Niekedy sa pozorujú účinky podobné halucinogénom. Tieto účinky a návyk sa môže vyskytovať i na lieky obsahujúce anticholinergiká (napr. lieky proti alergii). Nadužívanie sa môže prejaviť delíriom, halucináciami. Telesné prejavy sú búšenie srdca, sucho v ústach, červená tvár a zvýšená telesná teplota. V liečbe sa používajú inhibítory cholinesterázy a lorazepam.

NEZÁKONNE VYRÁBANÉ SYNTETICKÉ DROGY

Takouto látkou bol napríklad MPTP, ktorý vyvoláva Parkinsonský syndróm s trasom a tuhosťou svalov.V našich podmienkach sa extrahoval kodeín z dostupných liekov napr. pod názvom Braun. V ČR je rozšírený Pervitin (metamfetamin) vyrobený z látok obsahujúcich efedrin.

LIEČBA AKÚTNEJ OTRAVY

Všeobecné zásady prvej pomoci pri akútnej otrave sú: výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia, preháňadlá, zavodnenie organizmu, podpora diurézy (močenia), udržiavanie funkcie pľúc a srdca, a podanie antidota (protilátky), ak je k dispozícií. Dôležitý je okamžitý transport do nemocnice, pretože akútna otrava (predávkovaním alebo kumuláciou látky v organizme) ohrozuje postihnutého na živote zlyhaním životne dôležitých funkcií.

LIEČBA DROGOVEJ ZÁVISLOSTI

Najdôležitejším krokom liečby je pomenovanie problému, jeho analýza a získanie pacienta pre spoluprácu. Dôležitá je i zmena postojov a konfrontácia pacienta s okolím. Detoxikácia organizmu je najúspešnejšia počas hospitalizácie. Najdôležitejšou súčasťou liečby je individuálna a skupinová psychoterapia a ďalšie programy, ktoré sú v kompetencii psychiatrov a psychológov, najlepšie v špecializovaných centrách zriadených pre tento účel.

DEMOGRAFICKÉ ŠTÚDIE

V SR sa pozoroval vzostup používania najmä heroínu (v r. 1996: 1289 závislých), pričom závislosť na prchavé látky klesala (v r. 1996: 140 závislých). V ČR v tom istom roku dominoval Pervitin a stimulanciá (u 53,2 % závislých). Študenti gymnázií v Čechách užívali najčastejšie hašiš, halucinogény a amfetamín, na učňovských školách prevládala marihuana v kombinácií s tvrdými drogami. Tieto i ďalšie podrobnejšie údaje sú dostupné na nižšie uvedených odporúčaných stránkach. 

ODPORÚČANÉ STRÁNKY

Škodlivosť fajčenia

Halucinogény a slovník pojmov

Prehľad drog, alkohol, kofeín a tvrdé drogy

Informácie o drogách

Národná drogová správa v ČR

Psychotropné látky v ČR

Drogy v Prahe 1996

Ceny drog v ČR 1996

Drogová prevencia na ZŠ a SŠ

Drogy na stredných školách v ČR

Slovenská drogová/AIDS stránka

Oficiálny registračný systém drog na Slovensku

Najčastejšie užívané drogy

Ceny drog na Slovensku

Počty závislých na drogách v SR

Účinky drog a adresy centier pomoci

Najúplnejšie informácie o drogách, kvalitné hyperlinky a poradenstvo.

Otázky o drogách pre MUDr. Cymbalovú, Bratislava

 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999