LIEKY FAQ

Čo je to liek ?
Účinná látka upravená do liekovej formy vhodnej pre podanie pacientovi. Originálny liek vyrába držiteľ patentu, má chránený názov. Etické (originálne) lieky vyrábajú R&D firmy (research and development).
Čo je liečivo ?
Prírodná alebo umelo vyrobená zlúčenina (účinná látka) ktorá ovplyvňuje fyziologické, metabolické, imunologické a iné funkcie organizmu. Technologickým spracovaním liečivej látky vznikne liečivý prípravok. Liečivé látky a liečivé prípravky upravené a schválené pre použitie u chorého sú liekmi (hromadne vyrábanými prípravkami).
Ako sa označujú lieky ?
Firemný názov je najviac známy zaregistrovaný a chránený názov lieku. Generický názov je označenie účinnej látky. Po uplynutí patentovej ochrany môže generický liek vyrábať aj iný výrobca. Chemický názov opisuje presne chemickú štruktúru liečiva (je však veľmi zložitý). Medzinárodný nechránený názov (INN) je označenie WHO platné na celom svete preložené do národného jazyka.
Čo znamená zaregistrovanie lieku ?
Každý liek musí byť pred uvedeným na farmaceutický trh zaregistrovaný národnými autoritami – v SR Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Schválené sú aj indikácie podávania liekov, dávkovanie, informácie pre lekárov, písomné informácie pre používateľa a pod.
Môžem sa zúčastniť klinického skúšania nového lieku ?
V druhej etape vývoja lieku sa hodnotí bezpečnosť podávania nového lieku na ľuďoch: I. fáza na dobrovoľníkoch, II. fáza na obmedzenom počte pacientov na vybraných pracoviskách, III. fáza hodnotí účinky lieku na dostatočne veľkom súbore pacientov pri dodržiavaní zásad správnej klinickej praxe (GCP). Okrem toho sa môžu hodnotiť účinky a riziká nového lieku aj po registrácii (fáza IV). Podmienkou vstupu každého subjektu do štúdie je dobrovoľné podpísanie zrozumiteľného informovaného súhlasu. Klinické skúšanie liekov je u nás kontrolované etickými komisiami (pri nemocniciach) a štátnymi autoritami. Rešpektuje všetky odporúčania v zmysle GCP a ďalších medzinárodne platných noriem.
Čo znamená skratka GCP a GMP ?
GCP – good clinical practice a GMP – good manufacturing practice je súbor etických a vedeckých odporúčaní, ktoré je potrebné dodržiavať pri klinických výskumoch, pri výrobe, preprave a skladovaní liekov. Cieľom je bezpečnosť účastníkov štúdie a zabezpečenie štandardných podmienok pri monitorovaní nežiaducich účinkov liekov a nežiaducich udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu podávania lieku. ICH je medzinárodná konferencia, ktorá pripravovala materiály pre zjednotenie princípov FDA v USA, EÚ a Japonska. 
Kto je to investigátor ?
Lekár ktorý sa zúčastňuje na hodnotení lieku v rámci klinickej štúdie (schválenej etickou komisiou, riaditeľstvom nemocnice a ŠUKL).
Čo je to randomizácia ?
Náhodný výber pacientov pre kontrolovanú klinickú štúdiu.
Ktoré lieky sú voľne predajné ?
Lieky dostupné v lekárňach bez lekárskeho predpisu za priamu platbu v hotovosti. V zahraničí sa takéto lieky označujú ako OTC (over the counter = predávané cez pult). Podiel týchto liekov na spotrebe je v niektorých krajinách až viac ako 25 % a predpokladá sa, že tento podiel sa bude zvyšovať. Preto je dôležitá informovanosť a edukácia pacienta práve o tejto skupine liekov.
Prečo lieky nepredávajú v supermarketoch a na pumpách ?
Počas cesty lieku z výroby až k spotrebiteľovi musia byť zachované zásady správnej výrobnej a klinickej praxe (spôsob skladovania, transportu a pod.). Okrem toho liek musí predávať odborník so vzdelaním postačujúcim na spoľahlivé vysvetlenie účinku a spôsobu použitia lieku.
Ako účinkuje liek ?
Účinok lieku sa hodnotí v definovaných podmienkach klinického pokusu. Účinnosť lieku sa hodnotí v širokej populácii.
Kedy je najlepšie liek užiť ?
Spôsob a čas podávania ovplyvňujú účinok lieku. Niektoré lieky sa užívajú pred jedlom, iné po jedle. Sú lieky, ktoré sa nesmú deliť alebo drviť. Niektoré nové lieky umožňujú podávanie jedenkrát denne napr. systémom GITS (Gastro Intestinal Therapeutic System) s pomalým (riadeným) uvoľňovaním pomocou polyméru, ktorý vytláča cez laserový otvor na povrchu tablety účinnú látku rovnomerne počas 24 hodín (princíp je znázornený na obrázku).
Ako dávkovanie sa používa:
Väčšina liekov je v takej forme liečiva ktoré je potrebné podávať 2 - 3 x denne (napr. o 6,00 hod., 12,00 hod. a 18,00 hod.). 
Antibiotiká je potrebné užívať presne v ordinovaných časových intervaloch napr. 8 hodín o 6,00 hod, 14,00 hod., 22,00 hod a to počas celej odporúčanej doby podávania (niekedy 10, 14 alebo až 28 dní). 
Retardované tablety stačí používať jedenkrát denne. 

Odporúča sa vytvoriť systém pre podávania liekov aj v domácnosti, pretože najmä starí ľudia často zabudnú užiť liek, alebo naopak zabudnú, že už liek užili a môže sa potom v organizme kumulovať.

Aké liekové formy sa vyrábajú ?
Liekové formy pre vnútorné použitie: 
tekuté: roztoky, kvapky, suspenzie, sirupy, pitné ampule, 
pevné: tablety, dražé, kapsule, retardované liečivá, granule, šumivé tablety - užívajú sa v sede alebo v stoji, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutín (pohárom vody). Lieky s ochranným filmom alebo s retardovaným účinkom sa nesmú deliť, hrýzť alebo rozpúšťať. 
lieky pre použitie v ústnej dutine: tablety pod jazyk, rozpustné tablety a pastilky, roztoky, gély a spreje.
Liekové formy pre vonkajšie použitie – určené pre miestne (lokálne) použitie: roztoky, masti, krémy, zásypy, tekuté púdre, emulzie, šampóny 
Náplasti – TTS (transdermálne terapeutické systémy) 
Liekové formy pre aplikáciu do konečníka: čapíky, masti, kapsule 
Liekové formy pre podávanie do pošvy 
Liekové formy pre aplikáciu do oka, ucha a nosa 
Liekové formy pre inhaláciu 
Čaje: používa sa vňať (herba) koreň (radix), kvet (flos), kôra (cortex) alebo celá rastlina vo forme odvaru, nálevu, výluhu alebo instantného (granulovaného čaju).
Indikácie a kontraindikácie – čo to znamená ?
Indikácia je zoznam ochorení alebo ťažkostí pri ktorých sa liek môže používať a pre ktoré bol schválený inštitúciami. Naopak kontraindikácia je zoznam ochorení alebo stavov (napr. nízky vek, tehotenstvo, dojčenie a pod.) pri ktorých by sa liek nemal používať. V sporných prípadoch je potrebné sa poradiť s lekárom.
Čo sú to nežiaduce účinky lieku ?
Nežiaduci účinok lieku (NÚL) je každá neočakávaná a škodlivá reakcia, ktorá vznikla po podaní lieku. V informácii pre spotrebiteľa sú uvedené nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u pacientov liečených liekom v priebehu jeho klinického skúšania. Vedľajší účinok lieku je reakcia na podanie lieku, ktorá je iná ako hlavný očakávaný účinok. V niektorých prípadoch môže byť takýto účinok aj výhodný.
Môžu sa lieky vzájomne ovplyvňovať ?
Interakcia je vzájomné ovplyvňovanie účinku lieku s inými súčasne (alebo tesne predtým) podávanými liekmi. Vzájomne môžu svoj účinok zvyšovať alebo eliminovať mnohé lieky, preto je potrebné aby lekár vedel o všetkých používaných liekoch ( aj voľne predajných). Účinok niektorých liekov je ovplyvnený aj potravinami alebo inými látkami (alkohol). 
Čo je napísané na písomnej informácii pre používateľa ?
Písomná informácia (príbalový leták) obsahuje všetky potrebné informácie pre používateľa lieku, ktoré je potrebné pozorne prečítať a uschovať pre prípadnú potrebu neskoršieho použitia. Obsahuje firemný názov (obchodnú značku), generický názov účinnej látky, liekovú formu, zloženie prípravku (účinná látka, pomocné látky), indikácie, kontraindikácie, nežiaduce účinky, interakcie, dávkovanie, prípadne aj vedľajšie účinky.
Čo je to risk/benefit ratio ?
Porovnanie prínosu liečby s rizikom pre zdravie. Niekedy sa hodnotí aj ekonomický aspekt liečby (cost/benefit ratio).
Je riziko užívať liek dlhodobo ?
Riziko je, že liek sa začne hromadiť (kumulovať), najmä pri zníženej funkcie obličiek alebo pečene (napr. vo vyššom veku). Organizmus si môže na liek zvyknúť, vzniká tolerancia s potrebou zvýšenia dávky. Na pravidelný prívod mnohých liekov môže vzniknúť fyzická alebo psychická závislosť. Okrem toho môže pri dlhodobom podávaní lieku vzniknúť alergická reakcia na účinnú alebo pridanú (pomocnú) látku v lieku.
Čo znamená pojem iatrogénna choroba ?
Ochorenie spôsobené medicínskym zákrokom, liečebným postupom alebo užívaním lieku. Predpokladá sa, že na následky neprávneho užívania liekov zomiera viacej ľudí ako na následky dopravných nehôd.
Čo je to postup lege artis ?
Medicínsky diagnostický zákrok alebo liečebná metóda na podklade najnovších overených poznatkov medicínskych vied založených na dôkazoch (EBM = evidence based medicine). Opačný postup je non lege artis.
Ktoré lieky môžu užívať tehotné a dojčiace ženy ?
Užívanie niektorých liekov je počas gravidity a laktácie prísne zakázané, čo je napísané aj na informácii pre používateľa. U mnohých liekoch však nie sú k dispozícii dostatočné informácie a preto je potrebné konzultovať užívanie akéhokoľvek lieku počas tehotenstva a dojčenia vždy s lekárom (aj voľne predajného lieku a vitamínových prípravkov).
Ako sa kategorizujú lieky ?
Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Kategorizačnej komisie rozdeľuje lieky do skupín podľa výšky úhrady ceny lieku poisťovňami. Niektoré lieky majú tzv. preskripčné obmedzeni (liek môže predpísať len určený špecialista). Lekári v ambulantnej praxi sa sa podieľajú na spotrebe liekov okolo 60 %. 
Ako sa určuje cena lieku v lekárni ?
Maximálna cenu lieku je určená štátom (vyhláškou ministerstva). To znamená, že lekáreň nemôže predávať liek za inú cenu ako je táto určená maximálna cena, preto sú cenové rozdiely medzi lekárňami minimálne. Rovnako obmedzené je aj percento zisku distribučných firiem.
Aké údaje sú na recepte ?
Recept je listom lekára lekárnikovi začínajúci slovami Recipe (vezmi). Okrem mena poistenca, rodného čísla, aktuálnej poisťovne a adresy, obsahuje názov a druh balenia lieku, počet balení a dávkovanie.
Ako dlho platí recept ?
Recept platí 7 dní (nepočíta sa deň vystavenia), na opiáty 5 dní, na antibiotiká 3 dni, z pohotovosti 24 hodín. 
Prečo niektoré čaje predávajú len v lekárni a iné v bežných obchodoch ?
Čajové a bylinné prípravky schválené hygienikom (rovnakým postupom ako potraviny) sú dostupné na akomkoľvek oficiálnom predajnom mieste. Čaje schválené prostredníctvom ŠUKL sa môžu predávať len v lekárni a vzťahujú sa na nich všetky predpisy ako na lieky.
Ako dlho je možné liek skladovať v domácnosti ?
Je potrebné nájsť a dešifrovať dátum expirácie (exp.) uvedený na obale lieku (napr. 10/03 znamená október 2003). Vyradiť je potrebné lieky ktoré praskli, roztoky, masti a krémy ktoré zmenili farbu, neoznačené lieky ktoré nie sú v originálnom obale a pod. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, nelikvidovať ich doma, nevyhadzovať do komunálneho odpadu. Pri akýchkoľvek pochybnostiach je možné poradiť sa v lekárni.


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001