Abeceda krvného tlaku

Odborný poradca k problematike krvném tlaku.
Obsah
 1. Úvod
 2. Krvný obeh
 3. Vysoký krvný tlak
  3.1. Príčiny vysokého krvného tlaku
  3.2. Následky vysokého krvného tlaku
  3.3. Liečba vysokého krvného tlaku 
 4. Nízky krvný tlak
  4.1. Príčiny nízkeho krvného tlaku
  4.2. Následky nízkeho krvného tlaku
  4.3. Liečba nízkeho krvného tlaku 
 5. Samomeranie krvného tlaku
  5.1. Dôvody pre samomeranie krvného tlaku
  5.2. Ako postupovať pri samomeraní krvného tlaku
  5.3. Voľba správneho prístroja pre meranie krvného tlaku 
 6. Slovo na záver

 

1. Úvod

Ochorenia srdca a krvného obehu sú metlou priemyselne vyspelých národov. Nikdy predtým nebolo v priemyselne vyspelých krajinách toľko postihnutých ako dnes; ešte nikdy neumieralo na ochorenia srdca, krvného obehu alebo na ich následky toľko ľudí. Napríklad v Nemeckej spolkovej republike trpí vysokým krvným tlakom (hypertenziou) minimálne 6 miliónov ľudí. 

Minimálne 3 milióny ľudí sú postihnuté nízkym krvným tlakom (hypotenziou). Mnohí však o svojej chorobe vôbec nevedia, pretože sa u nich často neprejavujú žiadne ťažkosti.

V rámci prevencie následkov ochorení srdca (krvného obehu), ktoré sú často životu nebezpečné, je potrebná minimálne každoročná kontrola krvného tlaku. To platí predovšetkým pre osoby, u rodičov ktorých sa choroby srdca (krvného obehu) už vyskytli, pretože tento okruh ľudí môže byť dedične zaťažený.

 

2. Krvný obeh

Krvný obeh človeka možno prirovnať k zásobovaniu mesta vodou. Voda sa z vodárne (srdca) rozvádza veľkým potrubím (tepnami) do stále menšieho potrubia (krvné cievy, kapiláry). Po použití vody v domácnosti (orgánoch, bunkách atď.) sa voda privádza odvodným systémom (žilami) späť do vodárne. 
"Vodáreň" (srdce) udržiava krv v našom tele v neustálom pohybe. Naše srdce sa stiahne a následne roztiahne asi 60 až 80-krát za minútu. Pritom vysáva krv z ciev vedúcich do srdca a súčasne ju vháňa do tepien, ktoré vedú zo srdca von. Rozvetvujúce sa tepny kladú prúdeniu krvi zreteľný odpor. Krv nimi môže pretekať len pod značným tlakom. Preto musí v tepnách stále existovať určitý krvný tlak.

Keďže krv žilami nepreteká rovnomerne, ale pulzuje vo vlnách, krvný tlak kolísa. Ak sa srdce sťahuje, čo znamená, že sa vyprázdňuje (systola), krvný tlak stúpa. Krvný tlak, ktorý tak vzniká, sa nazýva systolický krvný tlak čiže horná hodnota. Ak sa sťah srdca uvoľňuje (diastola), krvný tlak klesá. Tento tlak sa nazýva diastolický čiže spodná hodnota.

Krvný tlak sa meria v "milimetroch ortuti" (mm Hg). Pri diastolickom krvnom tlaku 80 mm Hg a systolickom krvnom tlaku 130 mm Hg sa hovorí "130 na 80 mm Hg" alebo sa píše 130/80 mm Hg. Presný postup pri meraní krvného tlaku je opísaný v kapitole 5.

 

Pulzujúci krvný tlak sa stále mení. Príčinou je napríklad telesná alebo duševná záťaž, spánok prípadne odpočinok, rôzne polohy tela (napr. ľah, stoj atď.). 
Najnižšie hodnoty krvného tlaku sú obvykle v spánku okolo 3. hodiny ráno. Najvyššie hodnoty možno namerať dopoludnia medzi 8.00 a 11.00 hodinou a večer medzi 16.00 a 20.00 hodinou. Typický priebeh diastolických a systolických hodnôt krvného tlaku tridsaťročného zdravého človeka znázorňuje graf.

Ako posudzovať namerané hodnoty krvného tlaku? Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča považovať hodnoty krvného tlaku pod 140/90 mm Hg u dospelých za normálne. Ako vysoký krvný tlak (hypertenzia) sa označuje diastolický krvný tlak vyšší ako 95 mm Hg alebo systolický krvný tlak vyšší ako 160 mm Hg. Pri hodnotách krvného tlaku medzi oblasťami normálneho a vysokého krvného tlaku (od 140/90 mm Hg do 160/95 mm Hg) hovoríme o hraničnom pásme vysokého krvného tlaku (hraničné pásmo hypertenzie).

Ak je systolický krvný tlak pod 105 mm Hg a vyskytujú sa zároveň ťažkosti, hovoríme o nízkom krvnom tlaku.

V tabuľke dole je toto rozdelenie ešte raz zobrazené.
Vysoký krvný tlak Vyšší ako 160/90 mm Hg
Hraničné pásmo vysokého krvného tlaku 140/90–160/90 mm Hg 
Normálny krvný tlak  Nižší ako 140/90 mm Hg
   
Nízky krvný tlak Systolický tlak nižší ako 105 mm Hg a súčasne sa vyskytujú ťažkosti
 3. Vysoký krvný tlak

3.1 Príčiny vysokého krvného tlaku

Ako už sme povedali v úvode, v Nemeckej spolkovej republike je vysokým krvným tlakom postihnutých 6 miliónov ľudí. 

U väčšiny z nich nie je možné nájsť žiadnu konkrétnu príčinu vzniku vysokého krvného tlaku. Táto forma vysokého krvného tlaku sa označuje ako "primárna" čiže "esenciálna" hypertenzia.

Primárna hypertenzia je vlohovo podmienená. Vlohovo podmienený vysoký krvný tlak sa zosilňuje nadváhou alebo prílišnou konzumáciou alkoholu, psychickou záťažou, nepokojom, zhonom a pod.

 

3.2. Následky vysokého krvného tlaku

Vysoký krvný tlak sa spravidla nezníži sám od seba. Bez správnej liečby sa hodnoty krvného tlaku väčšinou z roka na rok zhoršujú. Čím viac sa zvyšuje krvný tlak, tým viac sa namáha srdce. Ak sa proti vysokému krvnému tlaku nič nepodnikne, stena ľavej srdcovej komory časom zhrubne (hypertrofia). V dôsledku ochabovania srdečnej svaloviny postupne nastáva srdcová slabosť (srdcová insuficiencia). Riziko infarktu stúpa. 

Okrem toho, že vysoký krvný tlak preťažuje srdce, vedie i k zatvrdnutiu a zúženiu všetkých arteriálnych ciev. Postihnuté sú najmä mozgové, obličkové a očné cievy a cievy srdečného svalu. Výsledkom môže byť mŕtvica, infarkt alebo zlyhanie obličiek. Ak sa vysoký krvný tlak zavčasu diagnostikuje a účinne lieči, môžeme zvýšené riziko hore uvedených chorôb spoľahlivo obmedziť. Takmer vždy je možné vysoký krvný tlak znížiť na relatívne normálne hodnoty zmenou životného štýlu.

 

3.3. Liečba vysokého krvného tlaku 

Ak sa u Vás zistí vysoký krvný tlak, mali by ste sa o tomto probléme v každom prípade porozprávať so svojím ošetrujúcim lekárom. Ten sa pokúsi zistiť, či ide o primárnu alebo o sekundárnu hypertenziu (pozri odstavec 3.1). Ak je príčinou vysokého krvného tlaku iné základné ochorenie (sekundárna hypertenzia), bude Váš lekár liečiť toto základné ochorenie, aby sa odstránila príčina vzniku vysokého krvného tlaku. Ak sa u Vás vyskytuje primárna hypertenzia, u ktorej nie je možné príčinu objasniť, vypracuje Váš lekár súbor opatrení, pomocou ktorých by sa mal Váš krvný tlak normalizovať. Pritom však bude potrebná Vaša aktívna spolupráca. 

V zásade existujú dva spôsoby normalizovania vysokého krvného tlaku.

Po prvé, pacient by sa mal celým svojim spôsobom života prispôsobiť vysokému krvnému tlaku. Čo to presne znamená, je vysvetlené dole. 
Druhým spôsobom je užívanie liekov znižujúcich krvný tlak

Pretože sa pri užívaní liekov často nedá celkom zabrániť nežiaducim vedľajším účinkom, bolo by ideálne dosiahnuť normalizovaný krvný tlak zmenou spôsobu života. V prípadoch hraničného pásma hypertenzie alebo pri nie celkom vyhranených hodnotách vysokého krvného tlaku je dosiahnutie tohoto cieľa vysoko pravdepodobné.

Prispôsobenie spôsobu života vysokému krvnému tlaku 

Osoby s vysokým krvným tlakom môžu podstatným spôsobom prispieť k zmierneniu svojej choroby. Najdôležitejšími opatreniami sú: 

Redukcia hmotnosti a správna výživa. 
Umiernená konzumácia požívatín. 
Dostatok telesnej aktivity. 
Zníženie duševnej záťaže.

 

Redukcia hmotnosti a správna výživa 

Medzi primárnou hypertenziou a nadváhou je priama súvislosť. S pribúdajúcou telesnou hmotnosťou stúpa aj krvný tlak. Redukciou nadváhy na normálnu hmotnosť možno dosiahnuť citeľné zníženie krvného tlaku a niekedy dokonca jeho úplnú normalizáciu. V priaznivých prípadoch sa možno celkom vyhnúť užívaniu ďalších liekov. Ak sa aj nepodarí krvný tlak úplne normalizovať redukciou nadváhy, má často potrebný účinok už užívanie menšieho množstva liekov. 

Normálnu telesnú váhu si môžete vypočítať celkom jednoducho: Odpočítajte od svojej telesnej výšky v centimetroch 100. Ak ste napríklad vysokí 180 cm a mužského pohlavia, je Vaša normálna hmotnosť 180 $ 100 = 80 kg. Ak ste ženského pohlavia, odpočítajte od týchto 80 kg ešte 10 %. Vaša normálna hmotnosť by potom bola 72 kg.

Pre pacientov s vysokým krvným tlakom je dôležitá nielen normálna hmotnosť, ale aj správna výživa. Správna výživa znamená konzumáciu ľahkých pokrmov, nie príliš slaných, s čo najmenším podielom živočíšnych tukov.

 

Umiernená konzumácia požívatín 

V priemyselných krajinách sa často v príliš veľkej miere konzumujú požívatiny ako alkohol, nikotín a kofeín. Účinok týchto "malých radostí života" na krvný tlak je rôzny. 

Pravidelná konzumácia alkoholu vo väčšej miere môže okrem poškodenia pečene viesť i k vysokému krvnému tlaku. Ako u takmer všetkých požívatín, negatívne účinky sú závislé na množstve. Pri denných dávkach pod cca 30 g alkoholu (asi 1/2 l piva alebo 1/4 l vína) sa nedá predpokladať vplyv na hodnoty krvného tlaku. Treba brať do úvahy i to, že alkohol môže zosilňovať vedľajšie účinky liekov znižujúcich krvný tlak a že má okrem toho veľmi vysoký obsah kalórií.

 

Nikotín

Nikotín predstavuje pre Vaše telo a cievy jed. Nepriaznivé následky vysokého krvného tlaku a fajčenie sa znásobujú. Pre pacientov trpiacich vysokým krvným tlakom tu preto platí absolútny zákaz

U pacientov s vysokým krvným tlakom sa spravidla pri umiernenej konzumácii nápojov obsahujúcich kofeín, ako káva, čaj alebo kola, nevyskytujú žiadne problémy. Preto nie je dôvod na to, aby sa pacient týmto nápojom vyhýbal. Mali by sa však konzumovať ako požívatiny, nie zneužívať ako podporné prostriedky.

 

Dostatok telesnej aktivity

Počas svojho vývoja bol človek neustále nútený pohybovať sa, či už ako lovec a zberač, alebo ako roľník a pastier dobytka. Len vďaka svojmu neustálemu prispôsobovaniu sa novým podmienkam sa mohlo ľudstvo ako celok v prírode presadiť. Dnes už v priemyselných krajinách nie je veľa takých ľudí, ktorí by potrebovali neustále dokazovať svoju výdrž a mnohostrannosť. Telesný pohyb už nie je podmienkou prežitia a stáva sa čoraz viac činnosťou pre voľný čas. 
Nedostatok pohybu však zvyšuje riziko chorôb srdca/krvného obehu.

Pri vysokom krvnom tlaku nie je žiadny dôvod pohyb zásadne obmedzovať. Naopak, je vhodné pohybovať sa v potrebnej miere každý deň. Kým sa však rozhodnete stať sa špičkovým športovcom, mali by ste absolvovať lekárske vyšetrenie a preveriť si stupeň odolnosti proti telesnému zaťaženiu; takisto by ste mali myslieť na to, že pre pacientov s vysokým krvným tlakom sú vhodné len určité druhy športov.

Lekár Vám okrem všeobecného vyšetrenia urobí ešte kľudové a záťažové EKG. Potom Vám poradí, ktoré druhy športov sú pre Vás vhodné. Pre pacientov s vysokým krvným tlakom sú predovšetkým vhodné vytrvalostné druhy športov, ako vytrvalostný beh, rýchla chôdza, plávanie, jazda na bicykli, behanie na lyžiach či turistika. Týmito druhmi športov posiľňujete svoje telo a trénujete krvný obeh. Mali by ste sa vyhýbať takým športom, pri ktorých dochádza ku krátkodobým, veľmi vysokým hodnotám krvného tlaku: vzpieraniu, posiľňovaniu, zhybom a vo všeobecnosti i silovým druhom športov.

K takým silovým činnostiam patrí vo všednom živote i zdvíhanie ťažkých predmetov a ďalšia spontánna telesná námaha, ktorá je spojená so silovým tlakom.

Všeobecne by každý druh športu, ktorý pestujete, mal začínať zahrievacou a naťahovacou fázou, pokračovať vytrvalostným zaťažovaním ako hlavnou časťou a končiť postupným znižovaním intenzity zaťaženia. Tréning by mal byť pravidelný (2$3x za týždeň, 30$45 minút) a najmä by ste sa pri ňom nemali nudiť.

 

Znižovanie duševnej záťaže 

Naše storočie je storočím rýchlosti. Všetko treba robiť stále rýchlejšie a rýchlejšie. Hektický život a napätie mnohých ľudí preťažujú, a tí sú potom "vystresovaní". Stres nie je vo svojej podstate nič negatívne, je to vlastne spôsob mobilizácie tela. Telo reaguje na všetky možné druhy podnetov, napríklad na kolísanie teploty, náhlu svalovú námahu a pod. Ak však tieto požiadavky presiahnu schopnosti tela a ohrozia tým jeho zdravie, považujeme stres za negatívny prvok. Stres často prichádza z vonkajšieho prostredia, napríklad od nervózneho nadriadeného alebo rozhnevaného zákazníka. Občas si je človek za stres, ktorý prežíva, zodpovedný sám. Sú ľudia, ktorí musia neustále súperiť s ostatnými, a cítia potrebu byť zo všetkých najlepší. 

Typ chovania, ktorý môže vyústiť až do chorobnej závislosti, sa nazýva chovanie typu A. Pod pojmom chovanie typu B sa rozumie pokoj, umiernenosť a uvoľnenosť. Väčšina ľudí predstavuje zmiešaný typ, ale každý inklinuje k jednému z týchto typov chovania viac.

 

Ak sa cítite vystresovaní, položte si nasledujúce otázky: 
Prečo žijem v strese, aké sú jeho príčiny? 
Môžem na týchto príčinách niečo zmeniť? 
Môžem niečo zmeniť aj na svojich vlastných postojoch? 
Pri riešení týchto problémov postupujte nasledujúcim spôsobom:
Premyslite si, ako by ste mohli krok za krokom odbúrať príčiny stresu. 
Spýtajte sa občas sami seba, či ste urobili v svojom boji proti stresu pokroky, a radujte sa pritom čo len z malých úspechov. 

Popri odbúravaní stresu vznikajúceho v zamestnaní je dôležité i to, aby ste si vo svojom voľnom čase našli také činnosti, ktoré by Vaše pracovné zaťaženie vyvažovali. Veľmi uvoľňujúci a ukľudňujúci účinok má napríklad hudba. Môžete tiež chodiť do sauny, avšak len po konzultácii s lekárom. Spoločenské vyžitie a rozhovory s priateľmi či známymi sú tiež vhodnou príležitosťou na to, aby ste jednoducho "vypli". Počas hlavnej dovolenky by ste mali naplánovať minimálne 2$3 týždne neprerušovaného voľna, ktoré budete venovať odpočinku.

 

Užívanie liekov znižujúcich krvný tlak 

Ak nie je možné znížiť krvný tlak na normálne hodnoty len zmenou spôsobu života alebo ak má pacient tak vysoký krvný tlak, že je jeho zníženie zmenou spôsobu života možné len v obmedzenej miere, je potrebné, aby lekár prikročil k medikamentóznej liečbe. Po dôkladnom vyšetrení pre Vás lekár vypracuje individuálne prispôsobenú schému liečby. 

V súčasnosti je k dispozícii široká paleta účinných liekov znižujúcich krvný tlak. Tieto lieky možno podľa princípu ich účinku rozdeliť na nasledujúce skupiny:
Lieky, ktoré ovplyvňujú látkovú výmenu v organizme. 
Lieky, ktoré brzdia nadmernú aktivitu sympatického (aktivačného) nervového systému. 
Lieky, ktoré vedú k rozšíreniu arteriálnych ciev. 
Lieky, ktoré zastavujú tvorbu určitých enzýmov. 

Váš lekár pre Vás zvolí vhodný liek alebo vhodnú kombináciu liekov. Pokúsi sa dosiahnuť pomalé a postupné zníženie krvného tlaku až na normálnu úroveň. Môžete mu pomôcť tým, že si budete viesť presné záznamy o užívaní liekov. Je dôležité, aby ste vedeli, že liečba vysokého krvného tlaku liekmi spravidla neodstraňuje samotnú príčinu vzniku vysokého krvného tlaku.

V žiadnom prípade nesmiete svojvoľne meniť predpísané dávkovanie liekov a už vôbec nesmiete tieto lieky prestať užívať bez vedomia Vášho lekára. Dbajte i na to, aby ste lieky užívali pravidelne a v správnych dávkach. Nechajte si pravidelne kontrolovať krvný tlak. Často je vhodné, keď si zmeriate krvný tlak sami (viz kapitola 5).

Vlastným prístrojom si krvný tlak môžete merať každý deň a zistené hodnoty krvného tlaku a pulzu zaniesť spoločne s užívanými liekmi a ich množstvom do "osobného výkazu o krvnom tlaku". Tým poskytnete lekárovi dôležité údaje pre ďalšiu medikamentóznu liečbu.

 

4. Nízky krvný tlak

4.1. Príčiny nízkeho krvného tlaku 

O nízkom krvnom tlaku sa všeobecne hovorí vtedy, keď je systolický tlak nižší ako 105 mm Hg a u pacienta sa súčasne vyskytujú ďalšie ťažkosti. U nízkeho krvného tlaku (hypotenzie) rozlišujeme, rovnako ako u vysokého krvného tlaku (hypertenzie), hypotenziu primárnu a sekundárnu. U primárnej hypotenzie neexistuje žiadna príčina nízkeho krvného tlaku. Postihnutí sú predovšetkým mladí, chudí a vysokí ľudia, ktorí majú často studené a vlhké ruky. U sekundárnej hypotenzie existuje iné ochorenie, ktoré spôsobuje nízky krvný tlak (napríklad ochorenie žliaz produkujúcich hormóny, ochorenie obličiek, nedostatok krvi atď.).

 

4.2. Následky nízkeho krvného tlaku

Ťažkosti sa u pacienta trpiaceho nízkym krvným tlakom prejavujú najmä pri vstávaní. Následkom nízkeho krvného tlaku sa mozog začne nedostatočne prekrvovať. Možnými následkami sú závraty a mihotanie pred očami, ktoré môže viesť až ku kolapsu. Potom sa vyskytujú stavy ako búšenie srdca a silné potenie. Najmä u starších ľudí sa môžu pri nočnej návšteve toalety vyskytnúť závraty a následné pády s nebezpečím zranenia.

 

4.3. Liečba nízkeho krvného tlaku 

Pre ľudí s nízkym krvným tlakom je vždy veľmi dôležitý štart do nového dňa. Začínajte každý deň tak, že už v posteli budete cvičiť naťahovacie a drobné gymnastické cviky. Tým sa posilní tok krvi a podporí sa jej cirkulácia. Potom sa pomaly posaďte na okraj postele. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a urobte pár naťahovacích cvikov rúk a trupu. Podľa potreby môžete následne ešte urobiť niekoľko gymnastických cvikov, aby ste aktivizovali svoj krvný obeh. 

Pre hypotonikov je dôležitá telesná aktivita. Odporúčajú sa najmä silové druhy športu. Ku zvýšeniu krvného tlaku môže prispieť i Kneippova vodoliečba.

 

5. Samomeranie krvného tlaku

5.1. Dôvody pre samomeranie krvného tlaku 

Samomeraním krvného tlaku možno jeho stav zachytiť v každodenných podmienkach. Ideálne je merať tlak vždy ráno a večer, približne v rovnakej dobe. Výsledky si potom i s užívanými liekmi poznačíte do "osobného výkazu o krvnom tlaku". 

Ak pacient svojej chorobe venuje pozornosť, potom aj pravidelne užíva predpísané lieky v stanovenom dávkovaní. Údaje zaznamenané v jeho osobnom výkaze poskytujú lekárovi dôležité informácie o úspechu liečby a slúžia na kontrolu či eventuálnu zmenu terapie.

Pri meraní doma v navyknutej atmosfére odpadá "efekt bieleho plášťa". Mnohí ľudia reagujú na prostredie ordinácie, kliniky či lekárne zvýšením krvného tlaku, takže hodnoty namerané u lekára sú často zreteľne vyššie ako hodnoty namerané v normálnych podmienkach.

 

5.2. Postup pri samomeraní krvného tlaku

Krvný tlak sa takmer vždy meria nepriamo. Na meranie sa podľa typu prístroja využíva ruka, zápästie alebo prst, pričom na miesto merania sa priloží nafúkaná manžeta. Táto manžeta je pripojená na prístroj. Tlak sa prenáša bezprostredne na ruku, zápästie alebo prst, a tiež na cievy, ktoré pod nimi prechádzajú. Ak tlak prekročí v manžete hodnotu systolického krvného tlaku v tepnách, nemôže nimi už pretekať krv. 

Keď sa následne pomaly vypúšťa z manžety vzduch, krv sa v tepnách opäť rozprúdi, a to hneď, ako bude systolický tlak v tepne vyšší ako tlak v manžete.

Každým úderom sa srdcu podarí pretlačiť krv stiahnutou tepnou. Ak priložíme stetoskop na vnútornú stranu lakťa, počujeme pravidelné tepanie. Keď sa objaví, zodpovedá tepanie systolickému krvnému tlaku (horná hodnota). Počas ďalšieho odpúšťania vzduchu meniaci sa tlak manžety prestane brániť toku krvi a tóny zmiznú. Teraz pôsobiaci tlak sa rovná diastolickému krvnému tlaku (dolná hodnota). Krvný tlak možno merať načúvacou trubicou (stetoskopom), mikrofónom alebo elektronickým vyhodnocovaním kmitania (osciláciou).

Postup pri samomeraní krvného tlaku a obsluha prístroja na meranie krvného tlaku sú opísané v návode na použitie, ktorý je pribalený ku každému prístroju.

 

5.3. Voľba vhodného prístroja na meranie krvného tlaku 

Na trhu je v súčasnosti mnoho rôznych variantov prístrojov na meranie krvného tlaku. Aby ste mohli posúdiť, ktorý prístroj je pre Vás osobne najvhodnejší, mali by ste brať do úvahy nasledujúce kritériá: 
Metóda merania 
Miesto merania 
Metóda pumpovania vzduchu 
Pamäť a tlačiareň

 

Metóda merania 

Existujú dve základné metódy merania krvného tlaku: klasická metóda podľa Riva-Roccia a oscilometrický princíp

Pri metóde podľa Riva-Roccia sa krvný tlak meria pomocou stetoskopu prípadne elektronicky prostredníctvom mikrofónu.

U oscilometrického princípu sa prijímajú a vyhodnocujú kmity, ktoré sa v manžete vyskytujú medzi systolickým a diastolickým tlakom. Moderná oscilometrická metóda sa stále viac presadzuje u prístrojov na samomeranie krvného tlaku. Táto metóda však nie je príliš vhodná pre pacientov s poruchami srdečného rytmu. Samomeranie krvného tlaku by preto mali robiť len po konzultácii s lekárom.

 

Miesto merania

V súčasnosti sú na celom svete rozšírené prístroje určené na meranie krvného tlaku na ruke, na zápästí a na prste. Meranie krvného tlaku sa ale smerom od ruky cez zápästie až k prstu stáva technicky komplikovanejším, pretože sa zmenšuje šírka artérií, ktorých stlačenie umožňuje meranie. 

Prístroje na meranie tlaku na prste merajú za súčasného stavu techniky príliš nepresne, a preto sa neodporúčajú. U pacientov s kôrnatením tepien, s cievnymi zmenami a pod., môže poskytnúť nepresné údaje i meranie na zápästí.

 

Metóda pumpovania vzduchu

Rozlišujeme poloautomatickú a plne automatickú metódu pumpovania vzduchu. U poloautomatickej metódy musí užívateľ pomocou pumpovacieho balónika vytvoriť pumpovaním vzduchu tlak v manžete sám. U plne automatickej metódy sa tlak v manžete vytvorí malým kompresorom. 

Ak má prístroj okrem toho i funkciu predvoľby tlaku, možno vhodným nastavením hodnoty zabrániť nadbytočnému prepumpovaniu. Tým sa zníži spotreba batérií a zároveň sa výrazne skráti doba merania.

 

Pamäť

Ak má prístroj pamäť, možno vyvolať naposledy namerané hodnoty. U niektorých prístrojov možno zistiť ich priemerné hodnoty. 

V sortimente HARTMANN DIGITAL isto nájdete vhodný prístroj, ktorý bude spĺňať Vaše nároky. Nechajte si poradiť od svojho lekárnika alebo predajcu zdravotníckej techniky.

 

6. Slovo na záver 


HG 140 MOBIL
Prístroj v tvare hodiniek na pohodlné meranie krvného tlaku priamo na zápästí.


HG 160 COMFORT
Komfortný stolný prístroj na meranie krvného tlaku na ruke
.

S chorobami srdca a krvného obehu sa neradno zahrávať. Nízky krvný tlak je pre postihnutého síce často nepríjemný, ale nemá spravidla žiadane priame negatívne následky na jeho zdravie. Inak je to však u vysokého krvného tlaku. Tu musí byť cieľom liečby normalizovanie krvného tlaku. Ak pacient berie svoje ochorenie vážne, sám sa aktívne podieľa na liečbe a dodržiava lekárom odporúčané opatrenia, jeho príkazy a rady, možno vysoký tlak zvládnuť a normalizovať. Tým sa aspoň výrazne zníži riziko a dôsledky vysokého krvného tlaku. Vo všeobecnosti môžete po skorom rozpoznaní a liečení svojho krvného tlaku viesť normálny život bez komplikácií. 

Digitálne tonometre HG boli klinicky testované. Meranie sa robilo u pacientov s rôznymi chorobami a ukázalo potrebu neustálej kontroly krvného tlaku, najmä pri výkyvoch tlaku, keď je potrebné jeho kolísanie podchytiť.

Výsledky testov boli pozitívne v smere k presnosti nameraných hodnôt. Prečo je dôležité o každej odchýlke od normálneho tlaku informovať lekára, sme vysvetlili v predchádzajúcich kapitolách. V sledovaní tlaku Vám dozaista pomôžu digitálne tlakomery, ktoré Vám zmerajú tlak rýchlo, spoľahlivo a presne.

 

Všetky ďalšie informácie Vám radi poskytnú naši odborní pracovníci na adrese: 
HARTMANN-RICO S.R.O.
Vlčkova 18
811 06 Bratislava