Zdravý pohyb pri vysokom krvnom tlaku 

Odborný poradca k problematike zdravého pohybu pri vysokom krvnom tlaku.
Obsah 
 1. Čo treba vedieť o téme vysoký krvný tlak 
 2. Ako pôsobí pravidelný pohyb pri vysokom krvnom tlaku? 
 3. Čo je dovolené? Čoho by sa mal postihnutý vyvarovať? 
 4. Tipy a príklady zdravého pohybu 
 5. Na prvom mieste: lekárske vyšetrenie 
 6. Čo ešte sa dá robiť ? 
 7. Samostatné meranie krvného tlaku 
 8. Čo môžete docieliť? 
 9. Váš osobný štartovací plán

1. Čo treba vedieť o téme vysoký krvný tlak 

Vysoký krvný tlak nad 160/nad 95 mm Hg 
Hraničné hodnoty krvného tlaku 140/90–160/95 mm Hg
Normálny krvný tlak do 140/ do 90 mm Hg 

Vysoký krvný tlak, v lekárskej terminológii "arteriálna hypertónia", je najbežnejším ochorením vo vyspelých priemyselných krajinách. Takmer každý piaty človek nad 40 rokov trpí vysokým krvným tlakom. O zvýšenom krvnom tlaku sa hovorí vtedy, ak sa pri opakovaných kontrolných meraniach v pokojovej polohe pohybuje horná (systolická) hodnota nad 140 mm Hg a/lebo spodná (diastolická) hodnota nad 90 mm Hg.

Čím vyšší je krvný tlak, tým vyššie je aj riziko mŕtvice alebo srdečného infarktu. Skorá liečba toto riziko znižuje a môže prispieť k zlepšeniu kvality a dĺžky života postihnutého. Ochoreniam vyplývajúcim z vysokého krvného tlaku môžu predchádzať okrem medikamentóznej liečby aj ďalšie opatrenia. Okrem redukcie hmotnosti a zdravej výživy stojí za zmienku najmä pravidelná telesná aktivita, ktorá má pozitívne účinky na celý organizmus. Vďaka nej je možné zredukovať rizikové faktory, ako sú zvýšené hodnoty krvného tuku a krvného cukru, a uľahčiť plánovanú redukciu hmotnosti.

Skôr, než ako hypertonik začnete športovať, musíte si odpovedať na dôležité otázky:

Ako pôsobí telesná aktivita na krvný tlak? 
Aké zlepšenie možno očakávať vďaka pravidelnému telesnému pohybu? 
Aký druh pohybu je z lekárskeho hľadiska správny a dobrý? 
Ako často a s akou intenzitou je možné športovať? 
Prečo je samostatné meranie krvného tlaku tak dôležité? 
Kde je možné zakúpiť vhodný prístroj na samostatné meranie krvného tlaku? 

Táto brožúrka vám pomôže pri hľadaní odpovedí na hore uvedené otázky.

2. Ako pôsobí pravidelný pohyb pri vysokom krvnom tlaku?

Výskumy ukazujú, že po minimálne 12 týždennom vytrvalostnom tréningu je možný pokles systolickej hodnoty krvného tlaku o 10–15 mm Hg a diastolickej hodnoty o 8–10 mm Hg. 

Vo všeobecnosti platí, že šport je zdravý tak, ako sa vykonáva. Pri správnom "dávkovaní" možno očakávať celý rad pozitívnych reakcií tela. Telesná aktivita pôsobí pozitívne tak na vegetatívny nervový systém, ako aj na systém imunitný. Zmenší sa takisto náchylnosť na banálne infekcie. Okrem toho je šport vynikajúcim prostriedkom na redukciu nadváhy a na odbúranie každodenného stresu. V neposlednom rade sa telesnou aktivitou môže docieliť zníženie krvného tlaku a celkové zlepšenie kvality života postihnutého, a to aj napriek tomu, že presný mechanizmus spôsobujúci zníženie krvného tlaku doposiaľ nebol s konečnou platnosťou preskúmaný.

Rôzne športové činnosti majú rôzny vplyv na krvný tlak. Rozlišujú sa dynamické záťažové druhy športu, napr. beh, a statické, napr. vzpieranie, pričom pre pacientov s vysokým krvným tlakom sú najvhodnejšie dynamické druhy športu.

3. Čo je dovoleno? Čeho by se měl postižený vyvarovat? 

Maximálny účinok možno očakávať vtedy, ak je intenzita záťaže zvolená tak, aby sa pacient mohol pri výkone vybraného športu navyše aj baviť. 
Pretože telesný pohyb je v každom prípade podporným faktorom pre zdravie človeka, vyvstáva otázka "ako a koľko". Dynamické záťažové formy a vytrvalostné druhy športu, ako beh, jazda na bicykli, pešia turistika, majú veľmi priaznivý účinok na systém krvného obehu a sú preto pre pacientov s vysokým krvným tlakom veľmi vhodné.

Naopak statické záťažové formy, ako kulturistika, kolky, box, šerm, vedú jednak k masívnemu zvýšeniu hodnôt krvného tlaku, a jednak majú len nepatrný tréningový efekt na systém krvného obehu.

Ak sa po lekárskom vyšetrení rozhodnete pre vhodný druh vytrvalostného športu, mali by ste ho robiť aspoň 2 až 3 krát za týždeň po dobu asi 30 minút, aby ste docielili očakávaný efekt. Okrem

zakúpenia prístroja na meranie krvného tlaku na priebežnú kontrolu jeho hodnôt sa odporúča aj meranie frekvencie pulzu, aby ste sa naučili trénovať v ideálnom rozpätí hodnôt pulzu.

Nevhodné druhy športu: 
box, kulturistika, potápanie, karate, džudo, disciplíny vrhu v ľahkej atletike, squash 
Vhodné s obmedzením:
tenis, plávanie, kolky, bedminton, softtenis, basketbal, hádzaná, alpské lyžovanie, jazda na koni, veslovanie, futbal
Zelená pre: 
turistika, chôdza, beh, jazda na bicykli, beh na lyžach, golf, spoločenský tanec, relaxačná gymnastika 

4. Tipy a príklady zdravého pohybu

4.1. Optimálny pre krvný tlak: beh 

Pre všetky druhy pohybu platí: v prvých 5–10 minútach pomaly zahrievať telo, posledných 5–10 minút využívať ako pomalú zotavovaciu fázu. 

Žiadny iný druh pohybu neponúka pri vysokom krvnom tlaku tak vysokú protihodnotu priaznivých terapeutických účinkov.

Beh predstavuje dynamické vytrvalostné zaťaženie organizmu s vysokým tréningovým účinkom: pri používaní malej sily dochádza len k nepatrnému zvýšeniu tlaku. Lekárskym vyšetrením sa zistí, či je pre konkrétneho pacienta beh vhodný, pretože napr. nadváha často spôsobuje príliš vysoké zaťaženie nôh a kĺbov. Pre docielenie optimálneho účinku cvičenia by mala jeho intenzita byť zvolená tak, aby bol pre dotyčného človeka beh aj zábavou (aeróbna oblasť). Ak takýto človek vlastní prístroj na meranie pulzu, môže sa orientovať podľa vzorca "180 mínus vek", pomocou ktorého zistí optimálnu frekvenciu. Ideálne sú 2–3 tréningové jednotky týždenne, spočiatku po 10–15 minútach, až k optimálnej dobe záťaže 30–45 minút.

Zvoľte si pevnú cestu po rovine a udržiavajte rovnomerné, mierne tempo.

4.2. Aby sa Vám vždy išlo dobre: jazda na bicykli

Prvých desať minút sa pohodlným tempom zahrejte, potom tempo pozvoľna zvyšujte a v posledných piatich minútach pozvoľna spomaľujte. 

Výhoda tohto dynamického vytrvalostného druhu športu spočíva v tom, že umožňuje tréning, uvoľnenie a zážitok pri súčasnom znižovaní telesnej hmotnosti. To je výhodné najmä u pacientov s nadváhou, artrózou a ortopedickými ťažkosťami.

Jazda na bicykli rovnomerným tempom na rovnej ceste alebo s vetrom v chrbte zaťažuje nemej než horská cyklistika alebo jazda proti vetru, prípadne na nespevnených cestách. Tu prichádza následkom používania väčšej sily k vysokým nárastom tlaku. Pri dlhších výletoch na bicykli radšej jazdite pomalšie, pri väčších stúpaniach zosadnite a tlačte.

Na docielenie pozitívneho účinku by sa na bicykli malo jazdiť aspoň 30 minút 2–3 dni v týždni.

Aby ste zachovali tréningový efekt aj v chladnejších mesiacoch na jeseň a v zime, je vhodné v tejto dobe doma presedlať na cyklistický trenažér – ergometer.

4.3. Vhodné s obmedzením: plávanie 

Do vody vstupujte vždy pomaly, zvoľte si vždy taký plavecký štýl, v ktorom sa cítite najistejší. Dbajte na rovnomerné tempo a na správne dýchanie. 

Plávanie je u hypertonikov s nadváhou síce veľmi zdravým druhom pohybu, pretože telesná hmotnosť je nadnášaná vodou, ale pri poruchách srdcového rytmu, prípadne pri náchylnosti na ne, tento druh pohybu nemožno odporúčať. Najčastejší plavecký štýl – prsia – poskytuje plavcovi istotu voľným výhľadom dopredu, ale z ortopedického hľadiska je nevhodný, pretože pri ňom často prichádza k presiľovaniu krčného a chrbtového svalstva. Takéto problémy sa nevyskytujú pri plávaní v polohe na chrbte, pretože pri nej chrbtica a svaly ostávajú uvoľnené. V každom prípade by si mal dotyčný vybrať taký plavecký štýl, v ktorom sa cíti najistejší, aby sa vyvaroval strachu alebo stresu. Dôležitá je tiež teplota vody, optimálna je 26–29° C. Príliš studená voda zapríčiňuje vzostup tlaku, príliš teplá voda zasa zaťažuje krvný obeh.

5. Na prvom mieste: lekárske vyšetrenie 

Ak ste našli taký druh športu, ktorý je pre vás najvhodnejší, nemali by ste ho v žiadnom prípade robiť viac, než ako vám odporúčal lekár. 

Pred začiatkom telesnej aktivity, rovnako ako pri predpisovaní liekov, sa musí urobiť dôkladné lekárske vyšetrenie. Len tak sa dá zistiť, aký typ záťaže je pre váš celkový telesný stav účelný a vhodný. Na základe anamnézy (genetické predispozície, ťažkosti, strava, lieky) a laboratórnych výsledkov (hladina kyseliny močovej, obsah tuku a cukru v krvi) sa určí stupeň závažnosti vysokého krvného tlaku. Pokojové a záťažové EKG slúži na posúdenie krvného tlaku pri určitej záťaži a na vylúčenie zúženia vencovitých tepien. Ultrazvukové vyšetrenie srdca môže okrem toho objaviť už existujúce škody v dôsledku pôsobenia vysokého krvného tlaku na srdce. Po dôkladnom vyšetrení sa zistí typ krvného tlaku dotyčného pacienta, aby sa mohol určiť najefektívnejší druh športu a jeho rozsah. Váš lekár vám vysvetlí výhody a riziká spojené s jednotlivými druhmi športu a stanoví cielený tréningový program.

6. Čo ešte sa dá robiť?

6.1. Lieky, ktoré vám umožnia ísť vpred 

Užívanie prostriedkov na zníženie krvného tlaku by sa v žiadnom prípade nemalo svojvoľne ukončiť. O zmenách medikácie musí vždy rozhodnúť váš lekár. 

U mnohých ľudí s vysokým krvným tlakom je okrem pravidelnej telesnej aktivity, redukcie hmotnosti a zníženia konzumácie alkoholu a kuchynskej soli potrebná ešte dodatočná medikamentózna liečba. V záujme docielenia žiaduceho zníženia tlaku sa pre každého pacienta musí stanoviť individuálne vhodný medikamentózny liečebný plán, ktorý by sa dobre znášal so športovou aktivitou.

V ňom sa spravidla kombinujú rôzne lieky, ktoré by mali prirodzene vykazovať čo najmenšie vedľajšie účinky. Odporúčajú sa preparáty z skupiny ACE-inhibítorov, beta-blokátorov alebo antagonistov kalcia. Tieto prípravky znižujú krvný tlak v pokojových a záťažových fázach bez toho, aby obmedzovali telesnú výkonnosť. V jednotlivých prípadoch však môžu byť vhodné aj iné lieky na zníženie krvného tlaku, napríklad diuretiká (močopudné prostriedky).

6.2. Zdravá výživa vás udržiava fit

Alkohol je síce v miernych dávkach povolený, nemal by sa však podceňovať jeho obsah kalórií: jeden malý pohár piva (0,2 l / 90 kalórií) zodpovedá 6 km pešej túry za jednu hodinu! 

Zdravým spôsobom života môžu osoby s vysokým krvným tlakom v značnej miere prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Každé kilo nadváhy má za následok zvýšenie krvného tlaku a znamená aj väčšiu záťaž pre srdce. Zníženie hmotnosti by však nikdy nemalo byť docielené len telesným pohybom, ale v kombinácii s obmedzením prísunu kalórií. Okrem normalizácie telesnej hmotnosti a obmedzenia konzumácie alkoholu má veľký význam tiež strava s nízkym obsahom kuchynskej soli (max. 5–6 g denne). Táto strava môže redukovať nutnosť užívania liekov, prípadne pozitívne zosilniť ich účinok. Vyvážená strava z pokrmov, ktoré obsahujú veľké množstvo balastných látok pri nízkom obsahu tuku a predovšetkým kuchynskej soli, patrí k najdôležitejším nemedikamentóznym opatreniam pri liečbe vysokého krvného tlaku. Jedlo a pitie by nemalo človeka len zásobovať životne dôležitými živinami, ale malo by svojou chuťou a pestrosťou prispievať k pozitívnemu životnému pocitu.

6.3. Odpočinok pre krvný tlak 

Skúste predchádzať stresovým situáciám v každodennom živote a snažte sa vždy, keď je to možné, vytvárať okolo seba uvoľnenú atmosféru. 

Pri akejkoľvek forme športovej činnosti by sa malo predchádzať vzniku takých situácií, ktoré by podporovali stres. Pohyb má predovšetkým robiť radosť a podporovať uvoľnenie a v žiadnom prípade nesmie človeka vyčerpávať a ničiť. Akákoľvek forma stresu totiž vedie k prechodnému zvýšeniu krvného tlaku. Práve vo všedný deň nás často "navštevujú" neveselé pocity, ktoré sa odrážajú na tele i na duši. Mrzutosti či nadmerné zaťažovanie pri práci, hádky v rodine a podobne pritom nielen "kazia chuť", ale aj negatívne pôsobia na krvný tlak. Ten, kto je vystavovaný stálemu negatívnemu stresu (tzv. dystresu) alebo kto sám seba často vystavuje tlaku, natrvalo závažne poškodzuje svoje zdravie. Preto je práve u pacientov s vysokým krvným tlakom veľmi dôležité, aby si okolo seba vytvárali také prostredie, ktoré by napomáhalo ich odpočinku. Čítanie, počúvanie hudby, spoločenská schôdzka, ale aj dlhá vychádzka na čerstvom vzduchu môže mať pritom rovnako silný relaxačný účinok ako napríklad autogénny tréning.

7. Samostatné meranie krvného tlaku 


HG 160 COMFORT
Komfortný stolný prístroj na pohodlné meranie na ramene.


HG 140 MOBIL

Príručný prístroj v tvare hodiniek na pohodlné meranie tlaku priamo na zápästí. 

Vďaka samostatnému meraniu krvného tlaku máte kedykoľvek možnosť presnej kontroly svojho krvného tlaku. Oboznámite sa tak s dennou dobou podmieneným kolísaním krvného tlaku, ako aj so situáciami a činnosťami, pri ktorých dochádza k nadpriemernému nárastu krvného tlaku. Vďaka tomu budete mať možnosť týmto činnostiam predchádzať alebo ich aspoň obmedzovať. Okrem toho sa pri samostatnom meraní krvného tlaku v dôverne známom prostredí domova rozpozná "ordinačný vysoký tlak", ktorý býva vyvolaný nervozitou alebo strachom pri návšteve lekára (tzv. efekt bieleho plášťa). To znamená, že ten, kto sa sám naučí merať svoj krvný tlak, má po ruke užitočný prostriedok sebakontroly. V neposlednom rade poskytujú vami zistené hodnoty lekárovi spoľahlivý prehľad o vývoji vášho krvného tlaku za všedných podmienok. Prístroje na meranie krvného tlaku existujú v rôznych variantoch, ako napríklad prístroje na meranie na ramene alebo prístroje v tvare hodiniek na meranie na zápästí. Bližšie informácie o tom, ako sa máte počas samostatného merania krvného tlaku chovať a ako prístroj obsluhovať, sa dozviete v návode na použitie vášho prístroja. 

Hrúbka artérií sa v smere od ramena k zápästiu zmenšuje. V dôsledku toho môže meranie na zápästí poskytovať napríklad u osôb s artériosklerózou alebo s diabetom mellitus nepresné hodnoty. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že by pacienti s týmito indikáciami museli používať výlučne prístroje určené na meranie krvného tlaku na ramene. Na zistenie toho, aký prístroj je konkrétne pre vás vhodný, by ste si mali nechať poradiť v lekárni alebo v obchode so zdravotníckymi potrebami. Tu môžete takisto pomocou porovnávacieho merania na zápästí a na ramene zistiť, aký prístroj je pre vás z medicínskeho hľadiska najvhodnejší.

8. Čo môžete docieliť?

Ak si uvedomíme, že cca 70 –75 % všetkých ľudí s vysokým krvným tlakom má hraničné hodnoty hypertónie (viď kapitola 1), tak by sa vďaka zníženiu krvného tlaku pravidelným vytrvalostným tréningom mohlo celkom upustiť od medikamentóznej liečby a tým by sa predchádzalo i možným vedľajším účinkom. Cieľom akejkoľvek telesnej aktivity je u pacienta s vysokým krvným tlakom v prvom rade pozitívne ovplyvnenie hodnôt krvného tlaku, čím sa aktívne predchádza sprievodným ochoreniam a zvyšuje sa kvalita života postihnutého. Miera zníženia krvného tlaku by sa však nemala preceňovať. Nezávisle od ostatných rizikových faktorov je však pravdepodobnosť výskytu vysokého krvného tlaku u telesne aktívnych jedincov o 30 % nižšia. Známa je aj skutočnosť, že najmä jedinci so značnou nadváhou enormne profitujú z pravidelného vytrvalostného tréningu. Pri ťažkých formách hypertónie by však v každom prípade mala stáť v popredí otázka, či je telesná aktivita bez rizika vôbec možná alebo či má zmysel. Ak sme už povedali, na prvom mieste tu stojí dôkladné lekárske vyšetrenie. 

Váš osobný výkaz o krvnom tlaku na kontrolu vývoja vášho krvného tlaku nájdete ako príbalový leták pri k prístrojom HG 160 COMFORT a HG 140 MOBIL.

9. Váš osobný štartovací plán 

Týmto plánom, do ktorého sami zapíšete údaje o sebe, by sme vás chceli podporiť v tom, aby ste sa aktívne snažili o docielenie správneho krvného tlaku. 
 1. Zatelefonujte svojmu lekárovi a dohodnite si s ním termín. 
  Termín vyšetrenia:
  dňa: -------------------
  o hodine:-------------
 2. Typ môjho krvného tlaku:
  --------------------------------------
 3. Hodnoty môjho krvného tlaku v dobe posledného
  vyšetrenia dňa: -------------------
  systolický ------------------- mm Hg
  diastolický ------------------- mm Hg
 4. Spôsob merania vhodný pre mňa:
  – Meranie na zápästí
  – Meranie na ramene
 5. Druh športu vhodný pre mňa:
  -------------------------------------- 
 6. Odporúčaný tréningový čas:
  ------ / ------ minút denne/týždenne
 7. Optimálna doba tréningu:
  ------ minút
 8. Meranie frekvencie pulzu:
  – áno
  – nie
 9. Špeciálne lieky / množstvo a doba užívania:
  -------------------------------------- / --------------------------------------
 10. Špeciálne odporúčania týkajúce sa výživy:
  --------------------------------------

A nezabudnite si pravidelne merať krvný tlak!

Všetky ďalšie informácie Vám radi poskytnú naši odborní pracovníci na adrese: 
HARTMANN-RICO S.R.O.
Vlčkova 18
811 06 Bratislava