Lekárske vyšetrenie

rady pre pacienta

Zmluvy: Podľa súčasnej legislatívy by mal mať každý uzatvorenú zmluvu s praktickým lekárom pre dospelých (alebo deti), stomatológom, ženy aj s gynekológom. Neuzavretie zmluvy spôsobuje odliv peňazí zo zdravotníctva, pretože praktickí lekári sú platení za hlavu (kapitácia) t.j. len za pacientov s ktorými majú uzatvorenú zmluvu. Špecialistovi posiela pacienta podľa liečebného poriadku praktický lekár. Priamo možno navštíviť, okrem hore uvedených špecialistov, aj očného lekára a chirurga (v prípade úrazu) a dermatovenerológa v prípade podozrenia na pohlavnú chorobu. Predpokladá sa, že máte aj zmluvu s poisťovňou a že na vyšetrenie prídete s kartou poistenca.
Anamnéza: Počas vyšetrenia sa lekár vypytuje na ťažkosti chorého v časovom slede – odoberá anamnézu. V prípade zložitejšieho priebehu ochorenia je dobré sa na tento rozhovor pripraviť, a mať dôležité dátumy vzniku ťažkostí napísané na papieri. Podobne dôležité sú aj údaje o liekoch, ktoré pacient užíva, o prípadných alergiách, ochorení v rodine ako aj o všetkých doteraz prekonaných ochoreniach. U žien sú dôležité údaje o prvej menštruácii, menštruačnom cykle, pôrodoch a potratoch. Pri niektorých ochoreniach sú dôležité aj otázky typu: kedy dieťa začalo sedieť, chodiť, hovoriť, ako prospievalo v škole a pod. – preto je treba prísť k lekárovi pripravený. Pravdivo uveďte údaje o prípadných konfliktoch v rodine, spotrebu alkoholu týždenne, mesačne (nehovorte „príležitostne“) a počet prefajčených cigariet. Osobitne podrobne je potrebné uviesť údaje o bolesti: čo bolesť vyvoláva, čo ju naopak zmierňuje, kde bolesť vyžaruje, aký má charakter (pulzujúca, zvieravá, tupá, pulzujúca). Podrobnejšie údaje o ťažkostiach nájdete na tejto stránke v časti Príznaky chorôb. Rozprávajte pokojne, neplačte, nesmejte sa a neafektujte. Neodbočujte od problému, nezveličujte, nezľahčujte a nezatajujte niektoré údaje, ktoré sa Vám môžu zdať nevýznamné. Anamnéza je stále veľmi dôležitou časťou vyšetrenia a jej význam nie je menší ani v čase používania moderných diagnostických metód (CT, MR). Ak je Vašim jediným dôvodom návštevy lekára získania pracovnej neschopnosti (PN), môže sa ľahko stať že sa zapletiete do údajov, ktoré nemusia spolu logicky súvisieť a nebudú preto dôveryhodné.
Fyzikálne vyšetrenie: Dôležitý je prvý dojem, postoj, chôdza, vzhľad pokožky, pachy, spôsob reči, gestikulácia, reč tela a iné vnemy, ktoré si skúsený lekár všimne a podľa toho Vás hodnotí. Je preto dobre prísť na vyšetrenie čistý, v čistej spodnej bielizni, ale nie navoňaný, a samozrejme nie pod vplyvom alkoholických nápojov a čerstvo dofajčených cigariet. Považujte za samozrejmé že pri dôkladnom vyšetrení budete úplne bez ošatenia, a len tak je možné odhaliť ochorenia prsných bradaviek, kože, ohanbia, pohlavných orgánov a pod., ktoré podľa zdanlivo nemusia súvisieť s vašim ochorením. Lekár sa vás bude pozerať (inšpekcia), vyhmatávať lymfatické uzliny, brucho (palpácia), vyšetrovať poklopom (perkusia), počúvať fonendoskopom (auskultácia). Dôkladne vyplazenie jazyka umožní dobrú prehliadku hrdla a mandlí. Palpáciou sa zisťuje veľkosť štítnej žľazy, pulzácie karotíd (tepien) na krku a náplň žíl krku. Dôležitou súčasťou vyšetrenia je auskultácia pľúc, počas ktorej je potrebné zhlboka dýchať ústami alebo krátkodobo nedýchať, počas vyšetrenia srdca podľa pokynov lekára.  Prehmataním brucha sa zistí stav orgánov dutiny brušnej, ďalej sa posudzuje stav končatín (pulzácia a náplň ciev), pohlavné orgány a koža. Vyšetrí sa postoj a chôdza (už pri vašom vstupe do ambulancie). Samozrejmou súčasťou vyšetrenia je aj zmeranie krvného tlaku (najlepšie ortuťovým tlakomerom alebo nanometrom, nie prístrojom určeným pre domáce použitie). Meranie pulzu (tepu) je pre skúseného lekára veľmi dôležitou informáciou, podobne ako i predtým zmeraná teplota. Často je súčasťou vyšetrenia aj odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie – tampón z nosa, z hrdla, z mandlí a pod., preto nie je vhodné si pred vyšetrením umývať zuby, jesť alebo piť tekutiny. Pre niektorých môže byť nepríjemnou súčasťou vyšetrenia analýza moču – odoberá sa stredný prúd prvého ranného moču.
Úvaha a syntéza: Po vyšetrení sa lekár zamyslí, a testuje hypotézy, ktoré ochorenie by najskôr prichádzalo do úvahy. Najskôr uvažuje o často sa vyskytujúcich ochoreniach v závislosti od veku, povolania, sezónnosti, epidemiologickej situácie v oblasti a pod. Vaše subjektívne údaje (symptómy) a výsledky klinického vyšetrenia  je možné zhrnúť do syndrómov, ktoré už môžu poukazovať na postihnutie niektorého orgánu alebo systému. Výsledkom úvahy je predbežná diagnóza, ktorú je potrebné niekedy overiť pomocnými vyšetreniami.
Pomocné vyšetrenia: Dôležité informácie o vašom zdravotnom stave sa dajú získať odberom krvi, postup i najčastejšie vyšetrované parametre sú opísané na tejto stránke. V prípade potreby lekár ordinuje ďalšie pomocné vyšetrenia ako napr. rtg, ultrazvuk, CT, MR, gamagrafia, meranie kostnej denzity a pod. Väčšina vyšetrení je tzv. neinvazívna – nenarušuje sa pri nich integrita tela a teda nebolia. Pri tzv. invazívnych vyšetreniach má pacient právo byť dôkladne poučený o technike zákroku, význame pre stanovenie diagnózy ako i o prípadných rizikách. V prípade, že pacient napriek poučeniu o ich význame vyšetrenie odmieta, vo väčšine prípadov podpíše tzv. reverz. Medzi nepríjemnejšie vyšetrenia patrí napríklad gastrofibroskopia, punkcia kostnej drene, punkcia pečene, lumbálna punkcia (nie je nebezpečná ani škodlivá, je potrebné však ležať minimálne 24 hodín po zákroku), angiografia napríklad Seldingerovou metódou cez stehennú cievu, odber vzorky tkaniva z prsníka, kože, svalu alebo nervu na histologické vyšetrenie a veľa iných špeciálnych vyšetrení. V prípade intenzívnej bolestivosti pri akomkoľvek zákroku sa používa lokálne znecitlivenie alebo celková narkóza. Niekedy sa aj v priebehu vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT) alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou (MR) podáva kontrastná látka do žily, a preto je potrebné prísť na vyšetrenie nalačno. Na vyšetrenie MR sa nesmie prísť s kovovými materiálmi na tele alebo v tele.  Dôležitá je informácia o akejkoľvek alergii, a najmä o predchádzajúcej prípadnej alergii na kontrastnú látku, v prípade potreby sa podávajú niektoré lieky (premedikácia). Lieky proti strachu a bolesti sa dajú použiť aj v prípade bezdôvodného strachu z vyšetrenia. Po vysvetlení podstaty a techniky zákroku sa nie je potrebné v rukách skúseného a manuálne zručného lekára ničoho obávať.
Konzíliarne vyšetrenia: Konzílium je vyšetrenie a porada viacerých odborných lekárov, často je žiaľ zredukované na putovanie pacienta od špecialistu k superšpecialistovi a späť k praktickému lekárovi bez ich vzájomného kontaktu. Nahradené je však väčšinou telefonickým rozhovorom lekára so špecialistom po vyšetrení pacienta lekárom. Jednotlivé vyšetrenie majú svoje špecifiká so zameraním sa na lokálny nález pri internom, chirurgickom, ortopedickom, ORL, kožnom a iných vyšetreniach. Interné a najmä neurologické vyšetrenie sú časovo náročné. Dôležité informácie sa dajú získať z EKG, z 24-hodinového monitorovania EKG a krvného tlaku podľa Holtera, podobne ako i z 24-hodinového monitorovania EEG. Pri týchto metódach, ktoré sa u nás realizujú v nemocnici, menej často v domácich podmienkach, je potrebné zapisovať v časovom slede údaje o aktuálnej činnosti. Podrobnejšie informácie o jednotlivých vyšetreniach nájdete na tejto stránke v časti Pomocné vyšetrenia v medicíne. Často môže byť pre Vás dôležitý aj ďalší názor na rtg, CT a MR snímky, ktoré môžete v prípade potreby zaslať v elektronickej podobe na konzultáciu špičkovým odborníkom v poradenskej časti tejto stránky.
Diagnóza: V lepšom prípade je možné po absolvovaní pomocných vyšetrení zistiť príčinu ochorenia a stanoviť diagnózu. Presná diagnóza umožní cielenú príčinnú (kauzálnu) terapiu, alebo len liečbu na odstraňovanie ťažkostí (symptomatická liečba).
Prognóza: Okrem toho sa dá vyjadriť s určitou pravdepodobnosťou k ďalšiemu vývoju ochorenia, pravdepodobnej dĺžke liečenia, prežitia a pod. Pacient má právo byť pravdivo informovaný o všetkých aspektoch ochorenia tak, aby mohol v diagnostike a liečbe spolupracovať, a aby si mohol zariadiť svoj súkromný a pracovný život.
Operácia: Potrebná je pravdivá a podrobná informácia o význame a prípadných rizikách operačnej liečby, v prípade zložitejšej a zriedkavejšej operácie je vhodné konzultovať viacerých nezávislých odborníkov
Farmakoterapia: Pacient by mal byť poučený o účinkoch, spôsobe podávania, ako i o nežiaducich účinkov liekov. Každú zmenu by mal oznámiť svojmu lekárovi. Lieky sa podľa súčasnej legislatívy vydávajú len v lekárni. Niektoré lieky musí predpísať alebo odporučiť špecialista. Lekár by mal pacienta (z počítačovej databázy, vytlačeného zoznamu)  informovať o aktuálnej cene lieku, v prípade ak je potrebné doplácať. Informáciu o spôsobe podávania lieku by mal podať aj lekárnik (preto má vysokú školu a nie učňovskú v odbore predavač potravinového a drogistického tovaru). Žiaľ lekárne sú často ovplyvňované komerčnými záujmami a aktuálnou finančnou situáciou, a môže sa stať, že nemajú (a nie sú povinné ho mať) liek, ktorý máte na recepte. Aby sa Vaše ochorenie nezhoršilo pri lekárenskej celomestskej a medzimestskej turistike, dobré je zatelefonovať do lekárne, či práve teraz Váš liek majú, alebo či ho môžu prípadne objednať. Recept platí 7 dní (nepočíta sa deň vystavenia), na opiáty 5 dní,  na antibiotiká 3 dni, z pohotovosti 24 hodín. V prípade liekov pripravovaných v lekárni (magistraliter) dostanete lístok s ktorým si pre liek prídete v čase na ktorom sa dohodnete. Ak by jeden z liekov nemali, môžete na druhý liek dostať náhradný recept vystavený lekárňou. Liek Vám nevydajú bez karty poistenca. V lekárni sa nerozčuľujte, nekýchajte a nekašlite bez ochrany, a nežiadajte prípadné neoprávnené výhody, ktoré poisťovňa sľúbila Vám, ale nie lekárni. V opačnom prípade k Vašim diagnózam môže pribudnúť vysoký krvný tlak, alebo aj infarkt myokardu. O mechanizme účinku lieku, vedľajších účinkoch a o vzájomnom ovplyvňovaní s inými liekmi (interakciách) sa môžete poradiť s odborníkmi na tejto stránke v časti Informácie o liekoch.
Psychologické a psychiatrické vyšetrenie: Ak ste absolvovali všetky hore uvedené postupy budete potrebovať možno aj pomoc týchto odborníkov. Nebojte sa! Vyšetrujú a pomáhajú aj úplne normálnym a zdravým ľuďom. Metódy psychoterapie a moderné farmakoterapeutické postupy vytlačili zvieracie kazajky a k dispozícii sú moderné účinné lieky proti depresii, strachu, alkoholizmu, drogám, patologickému hráčstvu (gemblerstvu), nadmernej žravosti (bulímii), sexuálnej posadnutosti a ďalším ochoreniam.
Rehabilitácia: Potrebná je spolupráca chorého v rekonvalescencii a pri návrate do normálneho života. Rehabilitácia je najčastejšie pohybová (fyzioterapeut), rečová (logopéd) a psychická (psychoterapia). Dôležitá je úloha príbuzných, ktorým je tiež potrebné vysvetliť podstatu a prognózu ochorenia, aby sa mohli o chronicky a ťažko chorého starať. Často je problém umiestniť chorého v zariadeniach dlhodobej zdravotníckej starostlivosti a o chorého sa stará rodina, ktorej môžu pomôcť aj zariadenia domácej ošetrovateľskej starostlivosti.


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000