DEDIČNOSŤ KRVNÝCH SKUPÍN

Mám krvnú skupinu A, manželka B, dieťa 0. Môže byť moje dieťa naozaj moje ? Niekedy je lepšie netrápiť sa s podobnými otázkami. Inokedy môže byť však znalosť základných princípov dedičnosti krvných skupín užitočná.

Základné pojmy

Genetika sa zaoberá štúdiom zákonov dedičnosti (heredity) a variability. Dedičnosť je schopnosť odovzdávať svoje vlastnosti v podobe vlôh (predpokladov) svojim potomkom. Gén je úsek molekuly DNA, ktorý je nositeľom úplnej genetickej informácie o konkrétnej forme príslušného znaku. Súbor génov v organizme sa nazýva genotyp. Manifestácia génov, t.j. ich prejav navonok sa označuje názvom fenotyp. Fenotyp je ovplyvnený aj vplyvmi okolia (vonkajšími faktormi). Haplotyp je súbor génov nachádzajúcich sa vedľa seba - na úseku jedného z dvoch párových chromozómov, ktoré sa dedia ako jeden celok. Alela je konkrétna forma génu (génov) určujúca štruktúru a funkciu konkrétnej informácie (produktu). V diploidnej forme sa vyskytujú 2 rovnaké alely génu = homozygot, alebo 2 rôzne alely = heterozygot. Homozygot nesie teda na lokusoch homológnych chromozómov rovnaké alely. Napríklad genetická informácia pre dedične podmienenú plešivosť sa môže (v zjednodušenej podobe) vyskytovať vo forme PP alebo Pp. Veľkým písmenom sa označuje alela dominantná (nadradená), malým písmenom recesívna (podradená). Podľa Mendelovho zákona pri krížení rodiča dominantného homozygotne (PP) s rodičom homozygotne recesívnym (pp) vznikajú genotypovo i fenotypovo uniformní potomkovia (Pp), ktorí sa navonok prejavia v tomto príklade výskytom plešivosti. Krížením Pp x Pp môže vzniknúť potomok homozygotne recesívny (pp), u ktorého sa plešivosť navonok neprejaví. Dominatnou je napríklad tmavá farba vlasov, očí a ďalšie fyzické znaky. Niektoré informácie v anglickom jazyku sú uvedené na stránke Inheritance

Kodominancia znamená, že každá z dominantých alel sa u heterozygota prejaví v plnej miere a vzájomne sa neovplyvňujú. Aglutinogén označuje látku ktorá zhlukuje (aglutinuje) červené krvinky nehomogénnej krvnej skupiny a spôsobuje ich rozpad (hemolýzu). Obrázky aglutinácie sú uvedené na stránke.

Dedičnosť krvných skupín A,B,0

ABO je jeden zo základných systémov červených krviniek. Objavil ho v roku 1900 K. Landsteiner. Gén určujúci krvné skupiny má 3 alely: I(A) podmieňuje tvorbu aglutinogénu A, I(B) podmieňuje tvorbu aglutinogénu B, a I(0) neumožňuje tvorbu žiadneho aglutinogénu. 

I(A) a I(B) sú navzájom kodominantné a voči I(0) dominantné.

Nositelia krvných skupín môžu mať potom takéto genotypy:

Krvná skupina 0 I(0) I(0)   Aglutinogén žiadny
Krvná skupina A I(A) I(A) I(A) I(0) Aglutinogén A
Krvná skupina B I(B) I(B) I(B) I(0) Aglutinogén B
Krvná skupina AB I(A) I(B)   Aglutinogén A a B

Celkovo sú teda 4 fenotypy a 6 genotypov. V praxi sú možné tieto kombinácie:

Dedičnosť v systéme Rh

Rh krvný typ má viac ako 40 antigénov. Hlavný (antigénne najsilnejší) je antigén D a Rh+ znamená D+. Anti-D protilátky poškodzujú červené krvinky s D+. Ak D- matka má dieťa s D+, anti-D protilátky napadnú červené krvinky dieťaťa. Rh faktor dedí dieťa po každom rodičovi z jednej polovice. Spôsob dedičnosti a prejavu Rh faktoru umožňuje tieto kombinácie:

Matka Otec Deti

Rh+

Rh+

Rh+ alebo Rh -

Rh+ Rh -

Rh+ alebo Rh -

Rh -

Rh+

Rh+ alebo Rh -

Rh -

Rh -

Rh -

Ostatné krvné skupiny

Uvedené krvné skupiny sú základné. Špecifický glykolipid alebo glykoproteín červených krviniek určuje ďalšie systémy. V prípade potreby je možná identifikácia podľa ďalších systémov ako napr.: MNS, Kell, Lewis, Duffy, Lutheran, Diego, Kidd a pod. Podrobnejšie informácie v anglickom jazyku sú uvedené napríklad na stránke Ostatné krvné skupiny.

Sérologický konflikt v tehotenstve

Podrobné informácie sú uvedené na stránke Prim. Dr. Petrenku Sérologický konflikt

Záver

Je užitočné vedieť svoju krvnú skupinu a mať túto informáciu podľa možností pri sebe. Takáto informácia môže byť niekedy život zachraňujúca. Pred vykonaním transfúzie sa realizuje vždy ešte krížová skúška medzi darcom a príjemcom (kvapky krvi sa zmiešajú = skúška istoty, či nedochádza k aglutinácii). 


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan